Pastor Charles Taze Russell Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor
Charles Taze Russell

    • Strona Tytułowa

    • Przedmowa Autora

    • Przedmowa Wydawców

    • Przekłady Biblii

    • Spis Treści

    1. Czasy i chwile

    2. Chronologia Biblijna

    3. Pierwsze Przyjście

    4. Czasy Pogan

    5. Sposób Wtórego Przyj.

    6. Wielki Jubileusz Ziemi

    7. Równoległe Dyspensacje

    8. Eliasz miał przyjść pierw.

    9. Człowiek Grzechu

  10. Nadszedł Czas

  • Skorowidz Cytatów


  • Wersja Książkowa

   • Stron: 372

   • Format: 210 x 150 mm

   • Oprawa: Twarda płócienna

   • cena: 10 zł.

   • Można zakupić:

               I - sklep


Pozostałe pozycje cyklu:

   • Tom 1 - więcej >>

   • Tom 2 - więcej >>

   • Tom 3 - więcej >>

   • Tom 4 - więcej >>

   • Tom 5 - więcej >>

   • Tom 6 - więcej >>


   powrót do ... Dzieła >>

dzieła pastora Russella


SPIS TREŚCI

WYKŁAD I - NOC GRZECHU NA ZIEMI ZAKOŃCZY SIĘ PORANKIEM RADOŚCI

NOC PŁACZU I PORANEK RADOŚCI - DWIE METODY POSZUKIWANIA PRAWDY - METODA ZASTOSOWANA W NINIEJSZYM DZIELE - ZASIĘG JEGO TEMATYKI - RÓŻNICA MIĘDZY PEŁNYM CZCI STUDIOWANIEM PISMA ŚWIĘTEGO A NIEBEZPIECZNYM ZWYCZAJEM SPEKULOWANIA - CEL PROROCTW - TERAŹNIEJSZY RELIGIJNY STAN ŚWIATA ROZPATRYWANY Z DWÓCH PUNKTÓW WIDZENIA - CIEMNOŚCI EGIPSKIE - TĘCZA OBIETNICY - ŚCIEŻKA SPRAWIEDLIWEGO PROWADZI NAPRZÓD - PRZYCZYNA WIELKIEGO ODSTĘPSTWA - REFORMACJA - TA SAMA PRZYCZYNA ZNOWU STOI NA DRODZE PRAWDZIWEGO POSTĘPU - DOSKONAŁOŚĆ POZNANIA NIE JEST KWESTIĄ PRZESZŁOŚCI, LECZ PRZYSZŁOŚCI.

WYKŁAD II - USTALENIE ISTNIENIA NAJWYŻSZEGO INTELIGENTNEGO STWÓRCY

ZBADANIE POZABIBLIJNYCH DOWODÓW W ŚWIETLE ROZUMU - TEORIA NIE WYTRZYMUJĄCA KRYTYKI - ROZSĄDNA TEORIA - JAWNOŚĆ CHARAKTERU BOGA - LOGICZNE WNIOSKI.

WYKŁAD III - BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W ŚWIETLE ROZUMU.

TWIERDZENIA BIBLII I ZEWNĘTRZNE DOWODY JEJ WIARYGODNOŚCI - STAROŻYTNY CHARAKTER BIBLII I JEJ TRWAŁOŚĆ - JEJ WPŁYW MORALNY - MOTYWY PISARZY BIBLII - OGÓLNY CHARAKTER PISM - KSIĘGI MOJŻESZOWE - PRAWA MOJŻESZOWE - SPECYFICZNE CECHY RZĄDU WPROWADZONEGO PRZEZ MOJŻESZA - NIE BYŁ TO SYSTEM KLERYKALNY - WSKAZÓWKI DLA WŁADCÓW ŚWIECKICH - BOGACI I BIEDNI RÓWNI WOBEC ZAKONU - ZABEZPIECZENIE PRZED MANIPULOWANIEM SPRAWAMI LUDU - KAPŁANI NIE BYLI UPRZYWILEJOWANĄ KLASĄ - ICH ŹRÓDŁA UTRZYMANIA - ZABEZPIECZENIE PRZED CIEMIĘŻENIEM CUDZOZIEMCÓW, WDÓW, SIEROT I SŁUG - PROROCY BIBLII - CZY JEST JAKIŚ ZWIĄZEK MIĘDZY ZAKONEM I PROROKAMI A PISARZAMI NOWEGO TESTAMENTU? - CUDA NIE SĄ BEZSENSOWNE - LOGICZNE WNIOSKI.

WYKŁAD IV - EPOKI I WIEKI W ROZWOJU BOSKIEGO PLANU

DOKŁADNOŚĆ I USYSTEMATYZOWANY CHARAKTER BOŻEGO PLANU - TRZY WIELKIE EPOKI W HISTORII ŚWIATA - ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE - "ZIEMIA TRWA NA WIEKI" - ŚWIAT PRZYSZŁY - NOWE NIEBIOSA I NOWA ZIEMIA - PODZIAŁ TYCH WIELKICH EPOK - WAŻNE ZARYSY BOSKIEGO PLANU OBJAWIONE W TEN SPOSÓB - DOSTRZEŻENIE PORZĄDKU POZWALA UJRZEĆ HARMONIĘ - DOBRE "ROZBIERANIE" SŁOWA PRAWDY.

WYKŁAD V - "TAJEMNICA ZAKRYTA OD WIEKÓW I OD POKOLEŃ, A TERAZ OBJAWIONA ŚWIĘTYM JEGO" - Kol. 1:26 (NB)

POWTÓRNE, OSOBISTE PRZYJŚCIE NASZEGO PANA PRZED ROZPOCZĘCIEM SIĘ TYSIĄCLECIA - JEGO ZWIĄZEK Z PIERWSZYM PRZYJŚCIEM - WYBRANIE KOŚCIOŁA I NAWRÓCENIE ŚWIATA - WYBÓR I WOLNA ŁASKA - WIĘŹNIOWIE NADZIEI - PROROCZE ŚWIADECTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO RESTYTUCJI - POWRÓT NASZEGO PANA OCZYWISTĄ NADZIEJĄ DLA ŚWIATA I KOŚCIOŁA.

WYKŁAD VI - POWRÓT NASZEGO PANA, CEL JEGO POWROTU - RESTYTUCJA WSZYSTKICH RZECZY.

POWTÓRNE, OSOBISTE PRZYJŚCIE NASZEGO PANA PRZED ROZPOCZĘCIEM SIĘ TYSIĄCLECIA - JEGO ZWIĄZEK Z PIERWSZYM PRZYJŚCIEM - WYBRANIE KOŚCIOŁA I NAWRÓCENIE ŚWIATA - WYBÓR I WOLNA ŁASKA - WIĘŹNIOWIE NADZIEI - PROROCZE ŚWIADECTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO RESTYTUCJI - POWRÓT NASZEGO PANA OCZYWISTĄ NADZIEJĄ DLA ŚWIATA I KOŚCIOŁA.

WYKŁAD VII - DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM

DLACZEGO ZŁO BYŁO DOZWOLONE? DOBRO I ZŁO JAKO ZASADY - WRAŻLIWOŚĆ MORALNA - BÓG ZEZWOLIŁ NA ZŁO I SPRAWI, ŻE WYJDZIE ONO NA DOBRE - BÓG NIE JEST AUTOREM GRZECHU - PRÓBA ADAMA NIE BYŁA FARSĄ - JEGO POKUSA BYŁA CIĘŻKA - ADAM ZGRZESZYŁ ŚWIADOMIE - KARA ZA GRZECH NIE JEST NIESPRAWIEDLIWA ANI ZBYT SUROWA - W POTĘPIENIU WSZYSTKICH W ADAMIE OBJAWIŁA SIĘ MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ - POWSZECHNOŚĆ BOSKIEGO PRAWA.

WYKŁAD VII - DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM.

DLACZEGO ZŁO BYŁO DOZWOLONE? DOBRO I ZŁO JAKO ZASADY - WRAŻLIWOŚĆ MORALNA - BÓG ZEZWOLIŁ NA ZŁO I SPRAWI, ŻE WYJDZIE ONO NA DOBRE - BÓG NIE JEST AUTOREM GRZECHU - PRÓBA ADAMA NIE BYŁA FARSĄ - JEGO POKUSA BYŁA CIĘŻKA - ADAM ZGRZESZYŁ ŚWIADOMIE - KARA ZA GRZECH NIE JEST NIESPRAWIEDLIWA ANI ZBYT SUROWA - W POTĘPIENIU WSZYSTKICH W ADAMIE OBJAWIŁA SIĘ MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ - POWSZECHNOŚĆ BOSKIEGO PRAWA.

WYKŁAD VIII - DZIEŃ SĄDU

POWSZECHNY POGLĄD NA DZIEŃ SĄDU - CZY ZGADZA SIĘ ON Z PISMEM ŚWIĘTYM? - USTALENIE ZNACZENIA SŁÓW "SĄD" I "DZIEŃ" - PISMO ŚWIĘTE MÓWI O KILKU DNIACH SĄDU - PIERWSZY DZIEŃ SĄDU I JEGO REZULTATY - WYZNACZENIE INNEGO DNIA SĄDU - SĘDZIA - CHARAKTER PRZYSZŁEGO SĄDU - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZYM I DRUGIM SĄDEM - OBECNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIATA - DWA SĄDY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W MIĘDZYCZASIE I ICH CELE - WYRAŹNE RÓŻNICE W OCENIE PRZYSZŁEGO SĄDU - JAK PROROCY I APOSTOŁOWIE ZAPATRYWALI SIĘ NA PRZYSZŁY SĄD?

WYKŁAD IX - OKUP I RESTYTUCJA

RESTYTUCJA ZAGWARANTOWANA PRZEZ OKUP - NIE ŻYCIE WIECZNE, ALE PRÓBA JEGO OSIĄGNIĘCIA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ OKUP - WARUNKI TEJ PRÓBY I JEJ KORZYSTNE STRONY - NIEZBĘDNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA - W JAKI SPOSÓB LUDZKOŚĆ MOGŁA ZOSTAĆ ODKUPIONA PRZEZ ŚMIERĆ JEDNEGO CZŁOWIEKA? - WIARA I UCZYNKI BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU KONIECZNE - ZAPŁATA ZA DOBROWOLNY GRZECH JEST PEWNA - CZY BĘDZIE DOSYĆ MIEJSCA NA ZIEMI DLA WZBUDZONYCH MILIONÓW LUDZI? - RESTYTUCJA A EWOLUCJA.

WYKŁAD X - NATURY LUDZKA I DUCHOWA SĄ ODRĘBNE I RÓŻNE

POWSZECHNE BŁĘDNE ZROZUMIENIE - NATURA ZIEMSKA, CZYLI LUDZKA, I NIEBIAŃSKA, CZYLI DUCHOWA - ZIEMSKA CHWAŁA I NIEBIAŃSKA CHWAŁA - ŚWIADECTWO BIBLII O ISTOTACH DUCHOWYCH - ŚMIERTELNOŚĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ - CZY ŚMIERTELNE ISTOTY MOGĄ ŻYĆ WIECZNIE? - SPRAWIEDLIWOŚĆ W OBDARZANIU WZGLĘDAMI - ZBADANIE DOMNIEMANEJ ZASADY - RÓŻNORODNOŚĆ W DOSKONAŁOŚCI - NADRZĘDNE PRAWA BOSKIE - PLAN BOGA DOTYCZĄCY CZŁOWIEKA W PEŁNI ZADOWALAJĄCY - WYBÓR CIAŁA CHRYSTUSOWEGO - W JAKI SPOSÓB DOKONA SIĘ PRZEMIANA JEGO NATURY?

WYKŁAD XI - TRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA I ŚWIĘTA

SZEROKA DROGA DO ZAGŁADY - WĄSKA DROGA DO ŻYCIA - CO TO JEST ŻYCIE? - BOSKA NATURA - ZWIĄZEK MIĘDZY NATURĄ BOSKĄ A LUDZKĄ - NAGRODA NA KOŃCU WĄSKIEJ DROGI - WYSOKIE POWOŁANIE OGRANICZONE DO WIEKU EWANGELII - TRUDY I NIEBEZPIECZEŃSTWA WĄSKIEJ DROGI - GOŚCINIEC ŚWIĄTOBLIWOŚCI

WYKŁAD XII - OBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW.

WIEKI - ŻNIWA - POZIOMY RZECZYWISTEGO I PRZYPISANEGO STANOWISKA WZGLĘDEM BOGA - DROGA PANA JEZUSA - DROGA JEGO NAŚLADOWCÓW - TRZY KLASY W KOŚCIELE NOMINALNYM - ROZDZIELENIE W CZASIE ŻNIWA - UWIELBIENIE KLASY POMAZAŃCÓW - KLASA WIELKIEGO UCISKU - SPALENIE KĄKOLU - BŁOGOSŁAWIENIE ŚWIATA - CHWALEBNY WYNIK.

WYKŁAD XIII - KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA

PIERWSZE PANOWANIE - UTRATA PANOWANIA - JEGO ODKUPIENIE I ODNOWIENIE - FIGURALNE KRÓLESTWO BOŻE - UZURPATOR - DWIE FORMY OBECNEGO PANOWANIA - ISTNIENIE OBECNYCH WŁADZ USTANOWIONYCH PRZEZ BOGA - WIZJA NABUCHODONOZORA -WIZJA DANIELA I JEJ INTERPRETACJA - KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA ROZPATRYWANE Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA - WŁAŚCIWY STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBECNYCH RZĄDÓW - KRÓTKIE ZBADANIE "BOSKIEGO PRAWA" KRÓLÓW - NIEUZASADNIONE ROSZCZENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA - LEPSZA NADZIEJA ZWIĄZANA Z PIĄTYM OGÓLNOŚWIATOWYM IMPERIUM.

WYKŁAD XIV - KRÓLESTWO BOŻE

DONIOSŁOŚĆ PRZEDMIOTU - CHARAKTER KRÓLESTWA - KRÓLESTWO W WIEKU EWANGELII - BŁĘDNE POGLĄDY POPRAWIONE PRZEZ PAWŁA - REZULTATY BŁĘDNYCH POGLĄDÓW NA KRÓLESTWO - DWA POZIOMY KRÓLESTWA BOŻEGO - DUCHOWY POZIOM I JEGO DZIEŁO - POZIOM ZIEMSKI I JEGO DZIEŁO - ICH HARMONIJNE DZIAŁANIE - CHWAŁA ZIEMSKIEJ FORMY KRÓLESTWA - CHWAŁA NIEBIAŃSKIEJ FORMY - KORZEŃ PRZYMIERZA, Z KTÓREGO TE GAŁĘZIE WYRASTAJĄ - ZIEMSKA FORMA KRÓLESTWA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER IZRAELSKI - ZAGINIONE POKOLENIA - NIEBIAŃSKIE JERUZALEM - IZRAEL JAKO LUD OBRAZOWY - ODRZUCENIE IZRAELA I PRZYWRÓCENIE MU ŁASKI - KLASY WYBRANE - DZIEDZICE KRÓLESTWA - ŻELAZNA WŁADZA - ILUSTRACJA CELU TYSIĄCLETNIEGO PANOWANIA - ODDANIE KRÓLESTWA OJCU - REALIZACJA PIERWOTNEGO ZAMYSŁU BOGA

WYKŁAD XV - DZIEŃ JAHWE

"DZIEŃ JAHWE", "DZIEŃ POMSTY", "DZIEŃ GNIEWU" - CZAS WIELKIEGO UCISKU - JEGO PRZYCZYNA - ŚWIADECTWO BIBLII O WIELKIM UCISKU - JEGO OGIEŃ I BURZA, PORUSZENIE I ROZTAPIANIE SĄ SYMBOLICZNE - ŚWIADECTWO DAWIDA - ŚWIADECTWO JANA OBJAWICIELA - OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI WIDZIANE PRZEZ PRZECIWNE SOBIE PARTIE KAPITALISTÓW I ROBOTNIKÓW - LEKARSTWO, KTÓRE NIE ULECZY - PODNIESIENIE ZASŁONY I DOPUSZCZENIE ŚWIATŁA NASTĄPI DOKŁADNIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE - DOWODY NA TO - WARUNKI ŚWIĘTYCH W CZASIE UCISKU I ICH WŁAŚCIWA POSTAWA WZGLĘDEM NIEGO

WYKŁAD XVI - MYŚLI KOŃCOWE

NASZE OBOWIĄZKI WOBEC PRAWDY - JEJ CENA, WARTOŚĆ I KORZYŚĆ Z NIEJ PŁYNĄCA

Skorowidz Cytatów Biblijnych


powrót do początku >> Tom II

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016