Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

 Historia Badaczy Pisma Świętego

Krzyk o północy - powrót Chrystusa

Większość przywódców chrześcijańskich w tamtym czasie wierzyła, że powrót Chrystusa będzie pomillenialny, tzn. nastąpi po wieku Ewangelii, w którym świat miałby się nawrócić.

Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.” – Mat. 25:6

     Wielu zgadzało się z generalnymi założeniami interpretacji, różniły się natomiast poglądy co do czasu i tego, jak miałyby wyglądać Tysiąclecie i powrót Chrystusa. 

     Ujęcie futurystyczne przedstawione przez Jezuitę, F. Ribera (około 1590 roku), było w tamtym czasie ledwie wspominane przez poważnych badaczy proroctw. Wymieniona teoria umiejscawiała większą część Objawienia św. Jana (po wersecie 6:11) w mającym nadejść siedmioletnim okresie ucisku. Koncepcja ta stała się powodem kłótni pomiędzy Futurystami i zwolennikami teorii ucisku. Wydania Birksa: „First Elements of Prophecy” (tłum. Podstawy Proroctw) oraz „Visions of Daniel” (tłum. Wizje Daniela) zostały uznane za znaczące eseje w obronie szkoły historycznej. Prace te, wśród wielu innych, dostarczyły zasadniczych zasobów wiedzy wczesnym Adwentystom w latach czterdziestych osiemnastego wieku, jak również odnowiły wzrost i wspomogły rozwój wiary w proroctwa czasowe pośród późniejszych Chrześcijan Adwentystów.

     Niestety, pozycje premillenialne były często pomijane we wczesnych latach osiemnastego wieku. Rywalizujące teorie pchnęły większość Chrześcijan w środek konfliktu pomiędzy futuryzmem, a preteryzmem (przeszłe koncepcje, również pochodzenia jezuickiego).

     Wszechstronne dyskusje na temat proroctw generalnie, a w szczególności powrotu Chrystusa, odbywały się w obozach zwolenników Millera i jemu współczesnych. Obejmowały one konferencje, spotkania i debaty, można było sięgnąć po czasopisma, książki, biuletyny. Miller poświęcił lata głosząc o powrocie Chrystusa wszystkim, którzy chcieli słuchać. Wielu włączyło się do jego pracy. Należy wspomnieć tutaj Joshua V. Himesa, Charlesa Fitcha, Josiaha Litcha, Josepha Batesa i Georgea Storrsa. Jeśli chodzi o czasopisma, należy wymienić takie tytuły jak: „The Signs of the Times” (tłum. Znaki Czasów), „The Bible Examiner” (tłum. Badacz Biblii) i „The Midnight Cry” (tłum. Krzyk o Północy).

     Wykorzystanie wykresu ilustrującego Boski Plan Wieków było powszechne. Mając za maksymę Hab. 2:2, usiłowali uczynić wizję wyraźną i zrozumiałą. Symbolika przybytku i świątyni była znacząca, szczególnie w połączeniu z wizją 2 300 dni w Dan. 8. Chrystus jako pozaobrazowy najwyższy kapłan miał powrócić wkrótce, aby oczyścić i odbudować duchową świątynię. Wiele z późniejszych rewizji dokonanych przez Adwentystów Dnia Siódmego czerpało z tej symboliki.

     Henry Grew był autorem broszurek na temat natury człowieka. Zachęciło to Georgea Storrsa do tego, aby szerzej rozpowszechniać poglądy. Grew napisał również „The Divine Testimony Concerning The Son of God” (tłum. Boskie Świadectwo Dotyczące Syna Bożego),  nakreślającą naukę o Chrystusie przyjętą później przez Pastora Charlesa Taze’a Russella i innych. Na szczególną uwagę zasługują przemyślenia na temat natury Boga, natury człowieka oraz wiecznej męki. George Storrs był zdolnym stronnikiem Millera. Poprzez swoją książkę, czasopismo „The Bible Examiner”, eseje znane jako Six Sermons (tłum. Sześć Kazań) dochodzących znaczenia nieśmiertelności w grzechu i cierpieniu oraz liczne biuletyny i traktaty, zaszczepił w Adwentystach poczucie warunkowej nieśmiertelności. Miller nie przyjął tych poglądów, jednak tolerował je w imię większego dobra, jakim było zwrócenie uwagi i rozbudzenie zainteresowania ludzi rychłym powrotem Chrystusa i sądem.

Skupienie uwagi na drugim przyjściu

     Skupienie uwagi na drugim przyjściu potwierdzało bliskość powrotu Chrystusa. Wszystko inne zostało porzucone przy przygotowaniach do nadejścia Oblubieńca. W okresie od około 1840 roku do 1844, zainteresowanie Adwentem znacznie wzrosło w północno-wschodnich, środkowo-atlantyckich i środkowo-zachodnich stanach. Nigdy nie zakorzeniło się w Europie. Rok 1843 przyniósł zawód wszystkim oczekującym, ponieważ nic znaczącego się nie wydarzyło.

Następstwa rozczarowań

     Po rozczarowaniach w latach 1843 – 1844, Storrs dalej nauczał o Adwencie, jednak już bez podawania dat. W latach sześćdziesiątych 19 wieku  wraz z grupą znaną jako „Związek Życia i Adwentu” znalazł się na skrajnej pozycji. W autobiograficznym szkicu Storrs opowiada o tym, jak zetknął się z dziełami angielskiego pisarza Henry’ego Dunna mówiącego o doktrynach okupu i restytucji. Jedna z książek nosiła tytuł „Destiny of Human Race” (tłum. Los Rasy Ludzkiej). W 1871 roku, po ośmiu latach przerwy, Storrs wznowił wydawanie „The Bible Examiner” i przekształcił czasopismo tak, aby w przyszłości zawierało przemyślenia na temat okupu i restytucji. Wersetami przewodnimi czasopisma były Tym. 2:5 i 6, a jego konkluzją teza, że Boski Plan odnosił się nie tylko do kilku wiernych, ale do całej ludzkości. Obietnica dana Abrahamowi miała dotyczyć wszystkich podczas mającego wkrótce nadejść ziemskiego królestwa. Generalna koncepcja, że Bóg posiada wobec świata plan była popularna wśród współczesnych pisarzy wywodzących się z chrześcijańskich Adwentystów. W 1867 roku I. C. Wellcome i Clarkson Gould, napisali „Plan Odkupienia”. Jednak przekonania wyznawane i głoszone przez Storrsa dawały dużo większą nadzieję niż Wellcome i Gould. Z drugiej jednak strony Storrs uniknał modernizmu i spekulacji popularnych wśród wykazujących się wielką tolerancją społeczną Uniwersalistów. W przeciwieństwie do przekonania Uniwersalistów o bezwarunkowym zbawieniu, Storrs głosił, że Bóg zapewnił rozsądne i umiarkowane warunki uzdrowienia ludzkości.

Inne Ruchy

     Równolegle powstały inne ruchy. Dominującemu nurtowi protestanckiego dyspensacjonalizmu przewodziły takie postaci jak John Darby i Edward Irving. Przekształcili oni prorocze plany w futurystyczne wzory. W przyszłości, w środowisku Protestantów mieli stać się bardziej wpływowi niż Adwentyści. Ruchy takie jak Christadelfianie oraz Kościół Boga (Wiary Abrahamowej) wyraźnie wybijały się na wspólnym tle, na równi z Apostołami Chrystusa Alexandra Campbella. Ich ziemskie nadzieje związane z Tysiącleciem były różne od Adwentystów. Kładli oni mniejszy nacisk na datę (mimo że 1866 rok miał dla wielu znaczenie), byli bardziej zamknięci, wierzyli w zbawienny chrzest w wodzie, warunkową nieśmiertelność oraz rozwiniętą teologię odrzucającą Trójcę Świętą (dwie ostatnie koncepcje pochodzą od F. Socinusa, członka Braci Polskich działających w szesnastym, siedemnastym wieku). Na równi z Campbellem dzielili oni proroczą nadzieję na odzyskanie zagubionych nauk pierwotnego kościoła. Benjamin Wilson, autor Emphatic Diaglott, był członkiem Kościoła Boga (Wiary Abrahamowej). Poglądy te podzielali także Russell i Barbour, na których stanowisko myśli te mogły wywrzeć pewien wpływ w zakresie problematyki żniwa wieku Ewangelii. Inną grupą jaka ukształtowała się ze zwolenników Miller’a był Ruch Adwentystów. Oni także przyjmowali pierwotne poglądy George’a Storrs’a w kwestii stanu umarłych, lecz skupiali się głównie na problematyce drugiego przyjścia Pana. Wyznaczyli wiele dat związanych z tym wydarzeniem i przeżyli wiele rozczarowań. Adwentystyczny kaznodzieja Jonas Wendell nauczał o rychłym przyjściu Pana w broszurze zatytułowanej „Present Truth” (tłum. Obecna Prawda), wydanej w roku 1870. W książce tej przewidział datę 1873 jako rok drugiego przyjścia Pana.

Adwentyści Dnia Siódmego

    Adwentyści Dnia Siódmego urośli do rozmiarów największego i najlepiej zorientowanego w  proroctwach ruchu. Mając za „stronnika” Millera, udało im się utrwalić swoje poglądy nie tylko wśród innych grup adwentystów. Nowatorska doktryna niebiańskiego oczyszczenia świątnicy w 1844 roku miała poparcie w zaufaniu do „daru prorokowania” głoszonego przez Ellen G. White. Przestrzeganie Szabatu stało się tradycją, która ukształtowała wiele z ich poglądów dotyczących wydarzeń proroczych. Jednak najważniejsza była nowatorska koncepcja millenialnego panowania Chrystusa. Jezus miał władać w niebie, podczas gdy ziemia miała pozostawać opuszczona i wyludniona, odrodzona po tysiącu latach. Dla tych, którzy nie zostali zbawieni w tym oraz w poprzednich wiekach nie było nadziei, zatem ich ujęcie restytucji pasowało do proroczej wizji.

     Generalna historyczna interpretacja prorocza była w kilku ważnych obszarach podpierana podczas okresu przejściowego od lat czterdziestych do siedemdziesiątych osiemnastego wieku. Imperium otomańskie podupadało, wzmagając oczekiwania na żydowskie odnowienie. Papiestwo również traciło grunt pod nogami, co uzasadniało pogląd, jakoby czas końca opisany w proroctwie Daniela istotnie się rozpoczął. Wojna, jaka miała miejsce w Ameryce w latach sześćdziesiątych osiemnastego wieku także skupiła uwagę ludzi na kruchości ziemskich rządów, jak również wzmogła potrzebą prawdziwej, jakkolwiek nieosiągalnej sprawiedliwości wobec wszystkich ludzi. To były znaki czasów, które miały wpływ na interpretacje Adwentystów, takich jak choćby Nelson Barbour.

Pastor Chrles Taze Russell

     Na początku Russell nie działał sam. W ukształtowaniu powstającego ruchu Badaczy Pisma Świętego pomagało mu kilku doświadczonych starszych chrześcijańskich braci. Zbierali owoce dokonań ludzi działających przed nimi. Wydawanie „The Bible Examiner” George’a Storrsa miało ustać wkrótce po jego śmierci w 1879 roku. Pastor napisał dla czasopisma kilka krótkich pozycji jeszcze w 1877 roku. Nelson Barbour i John H. Paton współpracowali przy rozwiązywaniu tematu wykresów proroczych. „The Herald of the Morning”   (tłum. Zwiastun Poranka; John Paton i Russell byli współredaktorami pisma) obudził nadzieje wśród wielu adwentystów, jakoby powrót Chrystusa rzeczywiście miał miejsce (mimo, że pierwotnie został wyznaczony na 1873 rok). Przedstawiał podobne przemyślenia dotyczące restytucji co Storrs. Koncepcja dotycząca żniwa również podjęła wcześniejsze przesłanie o oddzieleniu się od części nominalnego i grzesznego Chrześcijaństwa. Na początku natrafili na opozycję ze strony rodzimego ruchu, The Second Advent Church (tłum. Kościół Drugiego Przyjścia), wydającego „The World’s Crisis” (tłum. Krysys Świata). Później wielu dawnych współpracowników po kolei miało obierać własne kierunki, włączając Nelsona Barboura, Johna Patona, A.P. Adamsa i A.D. Jonesa. Młody Russell już wtedy wydawał „Zion’s Watch Tower” (tłum. j.w.) oraz Millenial Dawn (tłum. Brzask Tysiąclecia).

     Russell budował na fundamentach ruchu Millera, jako proroczego preludium. Nelson Barbour stworzył pomysłową koncepcję równoległości pomiędzy pierwszą i drugą obecnością Chrystusa,  co można zobaczyć na każdej z okładek jego czasopisma. Zawierała ona przykłady opóźnień i zaprzepaszczonych możliwości, jakie mogły być udziałem prawdziwej i fałszywej pszenicy w każdym wieku. Oblubieniec był już tak blisko, jakby był obecny. Jako że Chrystus był istotą duchową, nie musiał być fizycznie widoczny. Nadejście miało być rzeczywiste i osobiste w tym samym znaczeniu, co u Millera, jednak niewidoczne w tym samym sensie co potejmne zabranie członków Kościoła. Pierwsze publikacje Russella, „The Object and Manner of Our Lord’s Return” (tłum. Cel i Sposób Powrotu Naszego Pana) oraz „The Herald of the Morning”, (tłum. Zwiastun Poranka, 1877) prezentowały punkt widzenia zgodny z tą linią. Należy również zwrócić uwagę na wspólną publikację „The Three Worlds” (tłum. Trzy Światy), również z 1877 roku.

Zgromadzenie Izraela

     Otwarcie proroczych stopni dotyczących Izraela nastąpić miało w 1878 roku, wraz z Berlińskim Kongresem Narodów. Praktykowane przez Rosjan we wczesnych latach osiemdziesiątych osiemnastego wieku na szeroką skalę pogromy spowodowały, że Żydzi zaczęli udawać się z powrotem do Izraela. Na świecie pojawiały się znaki mającego wkrótce nadjeść Królestwa. Optymistyczne działania misjonarskie i pomillenialne oczekiwania bledły jednak w obliczu krwawych wojen, rewolucji oraz ekonomicznych i politycznych perturbacji dziewiętnastego wieku. Nadszedł czas żniwa i wołanie o wyjście z Babilonu zabrzmiało na nowo. Święci mieli zostać zgromadzeni przy Panu w 1878 roku, później w 1914, a następnie w bliżej nieokreślonym przyszłym czasie. Russell pozostawał przekonany o tym, że należy dalej głosić o Królestwie, aż do chwili, kiedy Pan nie powiedziałby, że czas je zakończyć.

Restytucja dla Wszystkich

     We wczesnym ruchu Brzasku Tysiąclecia, realistyczne interpretacje dotyczące stanu zmarłych oraz silne wołanie o sprawiedliwość, aby wszyscy mogli dostąpić zbawienia, były kluczowe. Przekroczeniu wieku towarzyszyła wyjątkowa koncepcja znana jako dozwolenie złego, która została zilustrowana na wykresach. Restytucja miała się odnosić do wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli. Chrystus miał cel, aby powrócić, poza ograniczeniami przyjętymi przez ortodoksyjną teologię. Niezwykłej wagi nabierało odróżnienie dzieła wieku Ewangelii od celów wieku Tysiąclecia. Ważne miejsce w Bożym Planie przyznano Przybytkowi, jako miejscu obrazującemu zbawienie.

     Współpraca przy badaniach i poszukiwaniach pomiędzy liderami, wydawnictwami oraz grupami powoli gasła. Grupy Adwentystów, Christadelfianie, Kondycjonaliści i Uniwersaliści pilnie budowali mury, by zdławić swe kontrowersje.. Niestety wiele z tych ugrupowań zamknęło szczerych Chrześcijan w wyspecjalizowanych, często wzajemnie antagonistycznych grupach.

Następcy Williama Millera

     Idąc śladami ruchu Millera po 1844 roku można dojść do wniosku, że jego prawdziwymi następcami są Badacze Pisma Świętego – zgromadzenie założone przez Russella i jego współpracowników. Jednym z przywódców pierwotnego ruchu, który zachował i budował na podstawie pierwotnej wiary w przyjście Jezusa Chrystusa był George Storrs. Przewidział (założył) on cechy i istotę nurtu ideowego Badaczy Pisma Świętego. Większość pozostałych liderów Adwentystów wcześniej wspomnianych nie miała udziału w innowacjach przedstawionych przez wizje Hirama Edsona, które zostały obwieszczone przez Jamesa i Ellen White’ów w późnych latach czterdziestych osiemnastego wieku, założycieli zgromadzenia Adwentystów Dnia Siódmego.

     Doktryny związane z drugim przyjściem zostały wzbogacone przez wytłumaczenie sposobu i celu powrotu Chrystusa pod nowym kątem. Rzuciło to nowe światło zarówno na bliskie, jak i zarazem odległe drugie przyjście. Badacze Pisma Świętego określili i wyznaczyli serię następujących po sobie wydarzeń, które pasowały do przedłużonej, niewidzialnej parousii, obecności. Prawdziwą innowacją jednak było to, że oddani Chrześcijanie mieli żyć na zasadzie ciągłości u progu Tysiąclecia. Nadzieja i czujność zbudziły się w tych, którzy usłyszeli Ducha mówiącego do zborów. „Oblubienica” przygotowywała się (Obj. 19:7 i 8).

źródło: Herald - '04, 9-14.

powrót do początku >> historia


<<poprzedni  —  następny>>

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016