Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

 Historia Badaczy Pisma Świętego

REFORMACJA jako część długotrwałego procesu

    Przejdziemy teraz do scharakteryzowania czynników, które w znacznym stopniu umożliwiły reformację, a nawet nie jest wykluczone, że od nich głównie zależało powodzenie całej reformacji.

Okresem reformacji nazywa się zazwyczaj odcinek historii zamykający się w latach 1517 - 1559.

     Pragnęlibyśmy zrozumieć, dlaczego zmiany te tak niespodziewane i tak szybko objęły tak wielkie połacie zachodniej, środkowej i północnej Europy ? Były to czasy gorącej wiary religijnej. Nie można się tym zmianom wyznaniowym przyglądać jako czemuś, co było zamknięte samo w sobie i nie związane z przeszłością lub też z innymi zmianami w dziedzinie kultury. Reformacja była zjawiskiem należącym do dziedziny religii i jeśli chce się ją zrozumieć, nie można pominąć ustalonych przez religię norm.

Czynniki, które umożliwiły reformację:

1. Wynalezienie druku: W połowie XV wieku Johann Gutenberg z Moguncji udoskonalił swój wynalazek drukarski. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XVI wieku w samej Wenecji było około 150 drukarń, dzięki czemu stała się ona głównym ośrodkiem drukarstwa. Każde większe miasto europejskie miało swoją drukarnię. Po raz pierwszy w dziejach można było przekazywać wiadomości i poglądy szeroko i szczegółowo wszystkim umiejącym czytać.
     Większość książek drukowanych wiązała się z religią. Wśród ówczesnych publikacji poważną rolę odgrywała Biblia.

2. Humanizm: Nazwą renesansu obejmuje się całość ruchu kulturowego, rozwijającego się w wieku XV, a biorącego swój początek we Florencji w wieku XIV i w początkach XV. Odznaczał się on przede wszystkim śmiałym i zasadniczym dążeniem do zrozumienia człowieka. Zajmował się wszystkimi dziedzinami natury ludzkiej od estetyki do spraw płci, od metaforycznego języka w religii do polityki.

     Przyjmował częstokroć formę pragnienia czytania pism pozostawionych przez starożytną Grecję i Rzym, a w pewnym znaczeniu nawet utożsamiał się z nim. Zrodziła się nowa świadomość wartości każdej jednostki, dążenie do szczególnie intensywnego wglądu w naturę każdego człowieka jako odrębnej osobowości.

     Odczuwało się powiew nowej wolności. Italski humanista, a równocześnie chrześcijański asceta Pico delia Mi-randola powiedział: „Człowiek rodzi się jako pan samego siebie, obdarzony pełnią wolności... Może się wyrodzić w zwierzę albo też odrodzić się ponownie, by stać się prawie Bogiem".

     Nawrót do starożytnych tekstów sprawił, że z zapałem i determinacją powrócono do tekstu Biblii, a w szczególności do greki Nowego Testamentu. Wiąże się to bezpośrednio z wydarzeniami reformacji.  Łatwość zdobycia poprawnych tekstów dopomogła reformacji, ale nie ona nadała jej rozpęd.

     Sztuka stała się ważnym czynnikiem renesansu. Po raz pierwszy od czasów starożytnego Rzymu malarze ukazywali obdarzone życiem ludzkie postacie. Starożytni odtwarzali je w kamieniu, Italczycy w barwach. Zaczątki tego indywidualizmu dostrzegamy już w XIII wieku, kiedy Cimabue, Giotto i inni zerwali ze stylizowanymi wzorcami. W następnym stuleciu Dante ukazał nowe życie duchowe — vita nuova. W tymże stuleciu Marsyliusz z Padwy przedstawił nową strukturę polityczną. Obaj z nowego punktu widzenia ukazywali człowieka — jednostkę, jaką jest w oczach Boga i w oczach państwa.

3. Nacjonalizm i Antyklerykalizm: Nacjonalizm można uważać za jeden z czynników, które przyczyniły się do sukcesu reformacji. To samo można powiedzieć o antyklerykalizmie. W miarę jednak, jak wzmagała się umiejętność czytania i podnosił się powszechny poziom życia, ludzie poczęli zdawać sobie sprawę ze wspólnoty interesów, ta zaś bardzo powoli przybierała postać nowożytnych państw narodowych.

     Rządzący poczęli upatrywać w autorytecie rzymskiej władzy papieskiej czynnik współzawodniczący i zagrażający ich własnej władzy, którą w coraz większym stopniu uważali za autonomiczną i absolutną. W XVI wieku ograniczyło się to do spotęgowania uczuć narodowych i antyklerykalnych, występujących już od stuleci zarówno wśród poddanych, jak i wśród rządzących.

     Lecz ani nacjonalizm, ani antyklerykalizm nie wiodły bezpośrednio do protestantyzmu. Powszechny antyklerykalizm rozszerzył się już po całej Europie dzięki reformatorom działającym bądź to wewnątrz, bądź to na zewnątrz Kościoła. Początkami sięgał XII wieku, będąc owocem nadużyć w Kościele, przeciwko którym podnosili glos reformatorzy. Ten antyklerykalizm stał się już trwałym znamieniem społeczeństw i wielu spisanych rozważań nad życiem codziennym; odegrał ważną rolę w wydarzeniach związanych z reformacją.

4. Czynniki gospodarcze: Trudno wydać ogólnie obowiązujący sąd o gospodarczych zjawiskach w Europie w początkach XVI wieku. Różnice w położeniu były bardzo znaczne. Spadek gęstości zaludnienia, spowodowany przez „czarną śmierć", został już częściowo wyrównany. Ogólnie można powiedzieć, że pewien odsetek chłopów coraz bardziej uwalniał się — przynajmniej w niektórych okolicach — od stałych świadczeń na rzecz feudalnych zwierzchników, składając w zamian daniny w naturze lub opłaty pieniężne. Miasta natomiast bogaciły się. Widok garstki próżniaczych i zbytnio sobie dogadzających bogaczy wywoływał powszechne niezadowolenie wśród mas.

     W Niemczech ożywienie religijne raczej podsycało bunty społeczne i polityczne, niż działało uspokajająco. Tak książęta, jak chłopi dopatrzyli się w wyzwaniu, jakie młody ojciec Luter rzucił autorytetom kościelnym, okazji do wyrażenia i przeprowadzenia własnych interesów.  Około roku 1524 zasadnicze zmiany w liturgii mszy św. rozwiązanie niektórych klasztorów i rzeczywiste obalenie władzy biskupiej, w pewnych częściach kraju zachęciły chłopów do buntu. Chłopi wyczuli w Lutrze przywódcę.

     Te zdarzenia naświetlają powikłane więzy łączące sprawy gospodarcze i religijne. W Niemczech było wielkie niezadowolenie, a ujawniało się ono niekiedy za pośrednictwem religii. Ludzie jak gdyby przeczuwali, że otacza ich jakaś tama, zbudowana przez dotychczasowych panów i władców, będąca rezultatem jakiegoś spisku władzy uknutego rzez książąt (w tym i cesarza), biskupów (w tym i papieża).

     Czynnik gospodarczy przyspieszył w pewnej mierze rozmach rewolucji religijnej, nie można go jednak uważać za jej przyczynę. Za czasów Wycliffe'a w Anglii wkrótce po roku 1380 rozruchy chłopskie związały się luźno z pewnymi inicjatywami religijnymi, podobnie jak w Niemczech w XVI wieku. Ale chłopski bunt przeciw biedzie i niesprawiedliwości był w wieku XIV, dokładnie tak jak w wieku XVI, sprawą o charakterze politycznym czy społecznym i mógł mieć w dziedzinie religijnej charakter zachowawczy.

     Tam, gdzie pojawia się ruch zagrażający ustrojowi państwa i społeczności, każda jednostka skłonna jest stanąć po jednej lub drugiej stronie. Czynniki gospodarcze zazębiają się z innymi. Chłopi jednak mogli równie dobrze stanąć po stronie istniejącego porządku, jak uczynili w niektórych kantonach Szwajcarii, w Kornwalii i w Yorkshire. Mogli też pozostać obojętni lub opowiedzieć się za zmianami w dziedzinie religii, jak stało się w Niemczech. W krótkim czasie reformacja pojawiła się w wielu różnych miejscach. Nie było żadnego wspólnego czynnika gospodarczego, który by działał na tak rozległej przestrzeni.

5. Czynniki polityczne: Czynniki polityczne zmieniały się nieustannie. We Francji Kościół i państwo były już ze sobą ściśle powiązane. W żadnym z nich zmiany nie mogły nastąpić niezależnie. Jesienią 1518 roku papież i jego doradcy domagali się natychmiastowego uwięzienia i postawienia przed sądem Lutra. Walka o tron u schyłku życia cesarza Maksymiliana spowodowała rozgrywki pomiędzy kandydatami na tron. Nie chciano dopuścić, by na tron wybrany został wnuk Karola, władający już Hiszpanią i Niderlandami, który stałby się panem Europy.

     Zwłoka w wyborze być może ocaliła życie Lutra, a na pewno pozwoliła mu swobodnie myśleć i działać. Można powiedzieć że stała się głównym czynnikiem, który sprawił, że reformacja pojawiła się w latach następnych jako reformacja luterańska.

Definicja Reformacji

     Uważa się — i z pewnością słusznie — za początek dziejów reformacji rok 1517, kiedy Luter ogłosił swe tezy o odpustach. Za datę końcową, po której nie było już możliwości odwrotu, lecz tylko różne formy dalszego rozwoju, możemy przyjąć rok 1559. tj. datę Aktu o supremacji i ponownego wprowadzenia modlitewnika protestanckiego.

     Rozwój reformacji znamionuje powstawanie nowych lub zreformowanych wspólnot chrześcijańskich oraz fakt, że uznawały one Biblię za bezpośredni wzorzec dany nam przez Chrystusa i że odrzucały związek z tradycyjnym Kościołem zachodnim, zorganizowanym w całej Europie jako ciało jednolite, uznające za swą głowę papieża, czyli biskupa rzymskiego. Nowe lub zreformowane Kościoły wierzyły, że stary Kościół zdradził wiarę chrześcijańską, ponieważ odstąpił od wytycznych zawartych w Biblii, a poza tym autorytet swych biskupów stawia ponad autorytetem Biblii.

     Ten powszechny odzew w trzecim, czwartym i piątym dziesięcioleciu XVI wieku rozstrzygnął ostatecznie o powodzeniu reformacji. Wysunięto hasła reform i zmian wszelkiego rodzaju różniących się między sobą, choć posiadających jedną wspólną cechę: wszystkie kładły nacisk na Biblię jako pewien wzorzec.

     Żaden z reformatorów nie miał początkowo zamiaru tworzenia nowych lub właśnie uniezależniających się organizmów religijnych. Kierowali się oni zrazu jedynie pragnieniem ulepszeń w łonie istniejących już społeczności i organizacji. Nie myślano o wznoszeniu nowych budowli. Luter do końca życia odrzekał się od wszelkich tego rodzaju zamiarów. Nigdy nie lubił wyrażenia „luterański"; interesował się jedynie chrześcijanami i Kościołem chrześcijańskim. W Anglii kładziono zawsze wielki nacisk na ciągłość historyczną.

     Ale przyczyną, dla której przybrała ona kształt rewolucji, a nie pokojowej ewolucji, był fakt, że w większości krajów władze kościelne odpowiedziały odmownie lub nie odpowiedziały wcale na wołania o reformę.

     Największe znaczenie należy przypisać temu, że cechą wspólną tych wszystkich reform wskazującą na najważniejsze źródło ich pochodzenia, jest kontrast miedzy prawem a Ewangelią, między władzą kościelną a Pismem Świętym.

Znaczenie Biblii

     Chrześcijaństwo posiada tylko jeden właściwy dokument źródłowy. Jest nim Biblia. Cała działalność chrześcijan musi być w jakiś sposób mierzona miarą Biblii. Znaczenie, jakie Biblia miała dla reformacji, wynika z porównania dwóch faktów: 1. ograniczenia rozpowszechniania i kontroli tekstu przez władze kościelne przed reformacją i 2. wielkiej popularności Biblii po reformacji

     Kiedy wydarzenia reformacji doprowadziły w całej Europie do zasadniczego osłabienia nadzoru, zarówno w stosunku do odstępców od Kościoła rzymskiego, jak też — choć w stopniu nieco słabszym — do katolików, Biblia stała się nagle bardzo popularna. Odtąd w ciągu czterech i pół wieku pozostaje bestsellerem wśród książek we wszystkich językach europejskich i w wielu innych.

     Jaka była sytuacja Biblii aż do roku 1516? Kto ją czytywał lub słuchał jej czytania? W jakim języku? Kiedy? Rękopisy całej Biblii dostępne były wyższemu duchowieństwu i poważnym badaczom w przekładzie łacińskim zwanym Wulgatą, dokonanym przez św. Hieronima. Posiadały je uniwersytety, większe klasztory, biblioteki katedralne oraz niektóre dwory europejskie. Ale aż do 1516 roku badacze musieli podejmować wielkie wysiłki, nim uznano ich za zdolnych do badania tekstów greckich.

     Synod w Tuluzie w roku 1229 wydał następującą, uchwałę: „Ludzie świeccy nie powinni mieć ksiąg Pisma Świętego poza psałterzem i modlitewnikiem mszalnym. A i tych ksiąg nie wolno im mieć w języku potocznym". W roku 1231 odbył się w Trewirze synod, zwołany w celu wytępienia herezji i przekładów Biblii na języki ludowe.

     Należy pamiętać, że w niektórych krajach Żydzi przyczynili się do tłumaczenia Starego Testamentu na języki narodowe. Najbardziej ożywioną działalność rozwinęli w Hiszpanii, gdzie najsilniej dokuczyli inkwizytorom".

źródło: John M. Todd "Reformacja"

powrót do początku >> historia


<<poprzedni  —  następny>>

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016