Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

 Historia Badaczy Pisma Świętego

Ciekawe  podobieństwa  pomiędzy:
- Kościołem rzymskokatolickim a organizacją "Świadków Jehowy"

    Nie możemy bezkrytycznie przyjmować każdego "nowego światła" lub bezkrytycznie polegać na autorytetach duchowych przewodników, lecz powinniśmy badać czy to, co mówią lub piszą jest zgodne z: naukami Pisma Św., z Boskim charakterem, z Okupem, z celami Boga Jehowy, z naszym rozumem i faktami.

    Pismo Św. ostrzega w 1 Jana 4:1: "... nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat".

    W 1 Tes. 5:21 czytamy: "Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie."


I.  KULT  MATKI
A.  Kościół rzymskokatolicki

1. W dniu 21 listopada 1964 r. papież ogłosił Marię „Matką kościoła”.

2.Duchowe macierzyństwo Marii” – „Breviarium Fidei” str. 272.

„ … Kiedy więc twierdzimy, że Maria nosiła w swym łonie Zbawiciela, możemy utrzymywać, że nosiła wszystkich tych, których życie zawarte było w życiu Zbawiciela. Zrodziła nas jako ciało połączone z Głową-Chrystusem. Stąd można twierdzić, że jesteśmy jej dziećmi w sposób duchowy i mistyczny. Ona jest naszą Matką.

3. Wypowiedź Jana  Pawła II – 1979 r. na Jasnej Górze:

„I dlatego zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę w perspektywie kończącego się drugiego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa na ziemi.”

4. Na początku III sesji Vaticanum Secundum wystąpił w auli soborowej Jego Eminencja Prymas Polski i oświadczył, że ….. wręczył Ojcu św. Memoriały, w którym prosi papieża o ogłoszenie Najśw. Marii Panny Matką Kościoła Matką Kościoła i Matką wszystkich ludzi.”

B. Rola MATKI w poglądach organizacji "Świadków Jehowy".

1. „Strażnica” CVI/18/12:

Niebiańska organizacja przyrównana do małżonki Jehowy wyłoniła z siebie jednorodzonego Syna Bożego, aby wystąpił w roli pierwszoplanowego „nasienia Większego Abrahama”.

W ten sposób stała się ona jakoby „matkąSyna Bożego.

2. Jezus Chrystus, który zamatkęma niebiańską organizację Bożą.

3.  … W „Izraelu Bożym” wśród duchowych izraelitów, z których wszyscy – jak przypomniał Paweł – mają jedną matkę: „Jeruzalem górne jest wolne i ono jest naszą matką”.

4. Strażnica nr ?, str. 2: „Okazujcie szacunek dla organizacji Jehowy”. Jeżeli chcemy chodzić w świetle prawdy musimy uznawać nie tylko Jehowę Boga za naszego Ojca, ale też Jego organizację za matkę”.

Str. 13 „A gdy widzimy wielką matczyną organizację Bożą w ozdobie niebiańskiego światła prawdy i sprawiedliwości, kroczącą ścieżką Boskiego światła z umysłem oświeconym i przystrojonym przez doskonałe światło co do zagadnień organizacyjnych z jakimż szczęściem możemy wykrzyknąć: „Oto niewiasta będąca małżonką Króla wszechświata, o którym napisano: „Bóg jest światłem”: na swym niebiańskim stanowisku może ona godnie wydać na świat jego królestwo, niebiańskie stworzenie.

Cóż za przywilej być jej dziećmi i również nosić jej piękne imię.

„Sercami napełnionymi dziękczynieniem czujemy miłosierdzie Boże oraz wdzięcznie i chętnie okazujemy szacunek dla organizacji Jehowy, gdyż ona jest naszą matką i umiłowaną małżonką naszego Ojca …”.

C.  Pismo Święte mówi na ten temat:

„Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku Swoim uczniom rzekł: Oto moja matka i moi bracia” – Mat. 12: 46-49.

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Łuk. 8:20,21; Łuk. 11:27,28; Jana 2:2-4; Mar. 3:31-35.

Jana 19:26,27 – „A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój! Potem rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.”

Jezus nie powiedział: Oto matka WASZA! Dlaczego Jan wziął ją do siebie, a nie do wspólnoty chrześcijańskiej?

Żaden Apostoł ani Ewangelista nie zaleca kultu Marii ani czczenia jej jako MATKI. Anioł Gabriel mówi: „BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI” - porównaj Łuk. 1:48 z 1 Sam. 1:11.


II.  MONOPOL ZBAWIENIA

A.  Kościół rzymskokatolicki uczy.

1. XII sobór powszechny laterański IV (1215 r.) „Jeden jest powszechny kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony”.

2Bonifacy VIII: bulla „Unam sauctani” (1302 r.) „Wiara nas skłania do utrzymywania i wyznawania, że jest jeden Kościół. Święty, katolicki i apostolski. My w niego wierzymy mocno i tę wiarę bez zastrzeżenia wyznajemy. Poza nim nie ma zbawienia i odpuszczenia grzechów …”

B.  Poglądy organizacji "Świadków Jehowy".

1. Ksiązka „Będziesz mógł żyć wiecznie” – str. 259. Jeżli chcesz być błogosławiony życiem wiecznym to musisz należeć do organizacji Jehowy i spełniać Jego wolę.

2. Książka „Niech Bóg będzie prawdziwy, str. 13, cz. II: „Istnieje tylko jeden rzeczywisty i prawdziwy zbór i Pismo Święte nazywa go „zborem Boga żywego”. Budowniczym tego zboru jest Bóg.

3. Książka „Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej” cz. IV str. 108. „Ten zorganizowany od 1919 r. wierny ostatek  dziedziców Królestwa stanowi fundament nowej ziemi. Każdy musi złączyć się z nim, jeśli chce dostąpić łaski Bożej.

4. Ksiązka „Niech Bóg będzie prawdziwy” cz. II, str. 11: „Istnieje wiele sprzecznych ze sobą twierdzeń licznych systemów religijnych odnoszących się do „kościoła”, o którym tyle dobrych i zachęcających rzeczy jest zapisanych w Piśmie Świętym. Niektórzy utrzymują, że tylko ich organizacja religijna ma wyłączne prawo do reprezentowania Boga. Mówią, że człowiek szukający łaski Bożej i jego błogosławieństwa musi uczęszczać na przepisowe zebrania religijne, popierać organizację pieniężnie i w inny sposób oraz musi się podporządkować zarządzeniom ….”

5. Strażnica, rok CII, nr 4 str. „Siłą rzeczy właśnie ten „niewolnikjest jedynym kanałem łączności uznawanym przez Boga i w „czasie końca” reprezentuje na ziemi Jego królestwo.

C.  Co mówi Pismo Św. o zbawieniu ludzi?

1. 1 Tym. 4:10 - „ … nadzieje mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem WSZYSTKICH ludzi (od wyroku Adamowego), a najwięcej wierzących”.

2. 1 Jana 2:2 - „On ci jest ubłaganiem za grzechy NASZE, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”.

3. Tytusa 2:11:Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna WSZYSTKIM ludziom”.

4. Żyd. 2:9: „Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej skosztował śmierci za KAŻDEGO”.

5. 1 Tym. 2:4-6;Który chce, aby WSZYSCY ludzie byli zbawieni (nie do życia wiecznego, lecz od przekleństwa Adamowego) i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup ZA WSZYSTKICH, aby o tym świadczono we właściwym czasie.”


III.  SPOSÓB WYZNACZANIA DUSZPASTERZY

A.  Kościół rzymskokatolicki:

1. „Breviarium Fidei” str. 475: „Ponadto Święty Sobór naucza, że do wyświęcenia biskupów, kapłanów i duchownych innych stopni nie jest wymagana zgoda, upoważnienie czy zaproszenie ze strony ludu, władzy świeckiej lub urzędów …”

Przeciwnie, postanawia, że wszyscy ci, co powołani lub ustanowieni tylko przez ludwinni być uważani nie za sługi Kościoła, lecz za „złodziei i rozbójników nie wchodzących przez drzwi”.

B.  Organizacja "Świadków Jehowy"

1. Książka pt. „To znaczy życie wieczne cz. I, str. 101: „Mianowanie sług na stanowiska służby w zborze przychodzi od teokratycznego Stwórcy przez Jezusa Chrystusa. Słudzy muszą być ustanawiani pod kierowniczym wpływem świętego ducha Bożego… A więc te nominacje nie są udzielane za pośrednictwem demokratycznych, czyli ludowych wyborów – jak to niegdyś miał zwyczaj czynić lud rzymski, wybierając przez głosowanie papieża … ale przychodzą z góry przez organizację teokratyczną.

C.  A co mówi Pismo Święte:

1. Dz.Ap. 14:23: „A gdy im PRZEZ GŁOSY postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu”.

gr. KIERETONEOwybór przez podnoszenie ręki – wg prof. Younga,

według Stronga – „podnoszący rękę”.

2. Tylko 12 Apostołów było ustanowionych (gr. TITHEMI).

3. Tytusa 1:5: „Abyś w rząd dobry wprawił: POSTANOWIŁ (gr. KATHESTEMI – wg Youga – dać miejsce; lub wg Stronga – „umieścić”) po miastach starszych, jakom ci ja był rozkazał”.

4. A przecież Apostoł Paweł nie mógł radzić inaczej Tytusowi niż sam to czynił, a był przecież świadomy wyższości i pożytku, gdy starsi wybierani są przez tych, którzy znają kandydatów – 1 Tym. 3:8-13.


IV.  UCZESTNICZENIE W PAMIĄTCE ŚMIERCI JEZUSA

A.  Kościół rzymskokatolicki uczy.

1. „Breviarium Fidei” str. 393, 360? Dekret o komunii św. pod jedną postacią (sobór w Konstancji 1414 r.)„Sobór wyjaśnia, postanawia i określa, że chociaż Chrystus po Wieczerzy ustanowił i dał uczniom pod obiema postaciami chleba i wina ten czcigodny Sakrament, jednak chwalebna powaga świętych kanonów i przyjęty zwyczaj Kościoła zachował to i zachowuje, że ten Sakrament nie ma być sprawowany po Wieczerzy

I chociaż w pierwotnym Kościele ten sakrament przyjmowany był przez wiernych pod dwiema postaciami, dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń  wprowadzono rozumnie zwyczaj, żeby ten Sakrament przez konsekrujących był przyjmowany pod dwiema postaciami, przez wiernych zaś tylko pod postacią chleba.

B.  Organizacja "Świadków Jehowy"

1. Strażnica, rok CII nr 6, str 17:  Począwszy od Pamiątki świętowanej wiosną roku 1936 osoby należące do „wielkiej rzeszy” uważają się za upoważnione do przychodzenia na Wieczerzę pańską, chociaż nie biorą udziału w spożywaniu chleba i wina.

Dopóki ostatek dziedziców niebiańskiego królestwa będzie na ziemi, dopóty „drugie owcebędą czuły się zobowiązane do przychodzenia na nią w roli obserwatora.

C.  A co mówi Pismo Święte:

1. Mat. 26:26,27. „A gdy jedli, wziąwszy Jezus CHLEB, a pobłogosławiwszy łamał i dał uczniom i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje.

2. A wziąwszy KIELICH i podziękowawszy, dał im mówiąc: Pijcie z tego WSZYSCY”.

3. Jana 6:53: „I rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: JEŻELI NIE BĘDZIECIE JEDLI ciała Syna człowieczego i PILI KRWI jego, nie macie żywota w sobie”.


V.  URZĘDY ds. WIARY

A.  Kościół rzymskokatolicki uczy.

1. „Breviarium Fidei”. „Obok tradycji konstytucja soborowa eksponuje również dominującą rolę urzędu nauczycielskiego papieża i biskupów, powierzając mu wyłączne prawo autentycznej interpretacji nauki.

Urząd nauczycielski został postawiony obok tradycji i Pisma Świętego i podniesiony do godności czynnika zbawienia…”

2. „ … i jasne więc jest, że święta Tradycja, Pismo Święte i Urząd nauczycielski Kościoła (…) tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób (…) przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz.

3. Chociaż teoretycznie urząd nauczycielski występuje po Tradycji i Piśmie Świętym, w praktyce ma oczywiście najwięcej do powiedzenia.

B.  Organizacja "Świadków Jehowy"

1. Ciało Kierownicze – „Strażnica” z 1 stycznia 1990 r. (wyd. angielskie). Książka Pt. „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi” str. 195. „Również dzisiaj widzialna organizacja Boża jest kierowana w sposób teokratyczny. W biurze głównym Świadków Jehowy w nowojorskim Brooklynie działa złożona ze starszych chrześcijan pochodzących z różnych stron świata Ciało Kierownicze, które sprawuje nadzór nad ogólnoziemską działalnością ludu Bożego.

2. Zobacz: książka pt. „Kryzys sumienia”, str. 44, 55, 57.

C.  A co mówi Pismo Święte:

W Piśmie Św. brak jest informacji o takich strukturach organizacji Kościoła. 1 Kor. 12:28; Efez. 4:11.

1. Jezus Głową całego Kościoła1 Kor. 3:11.

2. 12 Apostołów Nauczycielami i Pasterzami KościołaEfez. 2:20,21; Łuk. 6:13; Obj. 12:1.

3. Specjalne osoby jako reprezentanci ŚWIATŁA od Jezusa („Gwiazdy) z Obj. 1:20 podawanego we właściwym czasie – Obj. 1:13 („Świeczniki”).


 

c.d.n.


<< powrót

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016