Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Historia chrześcijaństwa

Zarys historii chrześcijaństwa

Kalendarium wydarzeń z historii chrześcijaństwa

  2 r. p.n.e. – Narodzenie Jezusa w Betlejem

29 r. n.e. – Chrzest Jezusa w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela

33 r. n.e. – Pięćdziesiątnica: zstąpienie ducha świętego na wierzących w Jerozolimie.

35 – Nawrócenie Saula z Tarsu na drodze do Damaszku.

36 – Ogłoszenie po raz pierwszy Ewangelii poganom (która ciągle szeroko głoszona jest pomiędzy Żydami).

40 – Kościół Antiocheński zaczyna odgrywać czołową rolę w głoszeniu Ewangelii Żydom i poganom.

44 – Jakub ginie zgładzony przez króla Heroda Agryppę I.

47- 49 – Pierwsza podróż misyjna Apostoła Pawła; razem z Barnabaszem zostaje wysłany z Antiochii na Cypr i do Azji Mniejszej.

49 – Cesarz Klaudiusz wypędza Żydów z Rzymu, aby stłumić nieporozumienia wywoływane dyskusjami na temat Jezusa; chrześcijanie zyskują oparcie w mieście.

50 – Jerozolimska narada Piotra, Pawła, Jakuba, Barnabasza i innych; poruszona została kwestia obrzezania i innych wymagań prawa żydowskiego w odniesieniu do wierzących pogan.

51- 53 – Druga podróż Apostoła Pawła z Sylasem, a później Tymoteuszem; zostają założone zbory w Grecji: w Filippi, Tesalonikach, Berei i Koryncie.

53 - 56 – Trzecia podróż Apostoła Pawła; przez dłuższy czas usługuje on w Efezie wraz z Akwilą i Pryscyllą; miasto staje się wiodącym centrum chrześcjańskiego świata.

58- 60 – Obrona Apostoła Pawła przed Feliksem, zarządcą Judei, a później przed jego następcą Festusem i królem Herodem Agryppą II w Cezarei.

61- 63 – Uwięzienie Pawła w Rzymie; areszt domowy pozwala mu na prowadzenie pewnej działalności ewangelicznej.

64 – Oskarżenie chrześcijan w Rzymie o spowodowanie pożaru; prześladowania Nerona; męczeńska śmierć św. Pawła.

66 – Ucieczka chrześcijan z Jeruzalemu do Pelli wkrótce po wybuchu powstania żydowskiego.

67 – Józefus poddaje siły żydowskie Rzymianom; chroni go i ułaskawia Wespazjan, który później zostanie cesarzem.

70 – Zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian; świątynia legła w gruzach z wyjątkiem “Muru Płaczu”; zniesienie kapłaństwa i rozwiązanie Sanhedrynu; rozproszenie Żydów.

    –  Wczesne opisy ewangeliczne i listy Pawła pojawiają się w obiegu w Syrii, Egipcie i Azji Mniejszej.

75 – Powstanie pierwszych sekt, takich jak: Docetyści, Nikolaici, Nazarejczycy i Ebionici.

93 – Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Domicjana.

95 – List Klemensa, rzymskiego prezbitera, do kościoła w Koryncie; prośba o jedność i dyscyplinę.

96 – Powstanie Księgi Objawienia.

100 – Śmierć Jana, ostatniego z dwunastu Apostołów.

I w. – Prawda utrzymywana jest w czystości i prostocie; konflikty z wierzeniami żydowskimi i fałszywymi nauczycielami; intensywne rozprzestrzenianie się Prawdy w świecie śródziemnomorskim i imperium rzymskim; rozpoczynają się okresowe prześladowania inicjowane przez rzymskich cesarzy.

67- 110 – Ignacy, biskup Antiochii; powstanie listów wyrażających wczesne przekonania i zasady wiary; podkreśla się rolę biskupów jako okręgowych przywódców Kościoła, godnych szacunku i posłuszeństwa; chrześcijanie giną na arenach w Rzymie pod rządami cesarza Trajana.

69- 156 – Polikarp, biskup Smyrny, uczeń św. Jana, sprzeciwia się działalności rzymskiego biskupa Anicetusa, który usiłuje zmienić zwyczaj obchodzenia eucharystii 14. dnia; umiera śmiercią męczeńską w wieku 86 lat.

100- 167 – Justyn Męczennik; błyskotliwy mówca, pisarz i obrońca wczesnego chrześcijaństwa przed wpływem pogańskich filozofów; podkreśla moralną naukę Jezusa; ginie zabity w Rzymie.

180 – Celsus, wpływowy przeciwnik chrystianizmu; krytykuje pacyfizm i niechęć do popierania imperium.

130- 200 – Ireneusz, biskup Lyonu; broni tradycji apostolskiej; broni chrześcijaństwo przed naporem poglądów gnostyckich i filozofii greckiej; pierwsze usystematyzowanie przekonań chrześcijańskich; powstrzymuje biskupa rzymskiego Wiktora I przed zmuszaniem chrześcijan z Antiochii do przestrzegania Paschy w terminie świąt wielkanocnych, powołując się na wartość starożytnego obyczaju.

II w. – Wiara rozprzestrzenia się głównie pomiędzy nieżydowskimi mieszkańcami miast; pojawiają się pierwsze błędy doktrynalne; chrześcijanie zwracają na siebie powszechną uwagę, opuszczając świątynię, odrzucając pogańskie święta i demonstrując surowe obyczaje moralne; doprowadza to do okrutnych prześladowań i ostracyzmu.

160- 220 – Tertulian; nawrócony prawnik staje się nadzwyczajnym teologiem i obrońcą wiary; odrzuca wszystkie filozofie i herezje; oczekuje na rychłe wtóre przyjście Chrystusa; podważa prawo kapłanów do odpuszczania grzechów, a głosi post i modlitwę.

185- 254 – Orygenes; najbardziej wykształcony przedstawiciel wczesnego Kościoła; w swych obszernych pismach cytuje dwie trzecie Nowego Testamentu; broni pacyfizmu; umiera na skutek tortur.

250 – Zakrojone na szeroką skalę prześladowania cesarza Decjusza; próbuje on przywrócić religijne obyczaje starożytnego Rzymu.

III w. – Gwałtowny rozwój chrześcijaństwa rywalizującego z Cesarstwem; zniekształcenie nauk; kler zdobywa tytuły i prestiż; ceremoniom nadaje się niezwykle wystawny charakter; pojawiają się jeszcze sporadycznie prześladowania.

303- 313 – Cesarz Dioklecjan doprowadza do intensywnych dziesięcioletnich prześladowań chrześcijan; ostateczne próby ożywienia starej religii i przywrócenia siły Cesarstwa.

312 – Ariusz, presbiter Aleksandrii w Egipcie; broni wczesnego poglądu, wedle którego Chrystus jest Synem Bożym, a nie współistotną i wieczną istotą równą Ojcu.

313 – Edykt Mediolański; ustanawia religijną tolerancję dla wszystkich; przywraca mienie skonfiskowane chrześcijanom.

321 – Konstantyn zabrania pracować w sabat, którym usiłuje zastąpić niedzielę.

325 – Sobór Nicejski; zwołany przez Konstantyna, aby rozwiązać “kwestię ariańską”; pod naciskiem cesarza stwierdza się tam, że Chrystus i Bóg są równi; Ariusz zostaje wyklęty i wygnany.

264- 340 – Euzebiusz, biskup Cezarei, ojciec Kościoła; płodny pisarz; przyczynia się do ustalenia kanonu ksiąg Nowego Testamentu; doprowadza do umiarkowanego stanowiska soboru w Nicei.

(?)- 342 – Euzebiusz z Nikomedii; popiera poglądy Ariusza; przewodzi partii dwudziestu biskupów na Soborze Nicejskim; zostaje patriarchą Konstantynopola.

334 – Przeniesienie Stolicy Cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola; zwiększenie prestiżu rzymskiego biskupa, który staje się obrońcą ludu w miejsce cesarza.

375 – Wprowadzenie kultu aniołów i zmarłych świętych.

380 – Teodozjusz wprowadza przymus chrześcijaństwa i burzy pogańskie świątynie; budowa wspaniałych kościołów.

340- 420 – Św. Hieronim; wykształcony naukowiec katolicki; autor Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych; pomija księgi apokryficzne.

354- 430 – Św. Augustyn; wybitny biskup z Północnej Afryki; najbardziej wpływowy z teologów, który w największym stopniu przyczynił się do ukształtowania doktryny Kościoła; jego rozprawa “Państwo Boże” przyczynia się do powstania hierarchii pod kontrolą papieską.

431 – Sobór w Efezie; nazywa Marię “Matką Bożą”; usuwa Nestoriusza, biskupa Konstantynopola.

440- 461 – Panowanie papieża Leona (Wielkiego), założyciela średniowiecznego papiestwa, który wynosi je do znaczącej pozycji; uważa herezję za “zbrodnię przeciwko społeczności”, godną śmierci.

445 – Cesarz Walentynian III uznaje rzymskiego biskupa za głowę Kościoła Zachodniego.

476 – Upadek Rzymu; koniec istnienia Zachodniego Cesarstwa (pierwszy róg z proroctwa Daniela 7:8).

V w. – Wydarzenia polityczne doprowadzają do zwiększenia prestiżu biskupa Rzymu.

500 – Księża katoliccy zaczynają przywdziewać wyróżniające ich szaty.

533 – Cesarz Justynian uznaje biskupa rzymskiego za głowę wszystkich kościołów.

539 – Pokonanie Ostrogotów (trzeciego rogu z Dan 7:8) w Rawennie; zwycięstwo cesarza było pozorne, gdyż nie potrafił on efektywnie władać Italią z Konstantynopola; pozostałą lukę w sprawowaniu władzy wypełnia papiestwo – “mały róg” z Dan 7:8; początek 1260, 1290 i 1335 dni z Dan 12.

554 – Potwierdzenie prawa do doczesnej władzy papieża przez Justyniana.

590- 604 – Pontyfikat Grzegorza I (Wielkiego); uważany za pierwszego rzeczywistego papieża sprawuje kontrolę nad wszystkimi zachodnimi kościołami i doprowadza do skonsolidowania władzy papieskiej w Europie; usystematyzowanie teologii i udoskonalenie liturgii; wprowadzenie doktryny o czyśćcu.

VI w. – Okoliczności nadal sprzyjają wzrostowi cywilnej i religijnej władzy papiestwa.

732 – Bitwa pod Tours we Francji; ostateczne pokonanie Muzułmanów; uchronienie Europy przed islamizacją.

754 – Pepin, król Franków, pokonuje Longobardów; poprzez nadanie ich ziem (większości terenów Italii) papieżowi wywyższa go do rangi króla doczesnego “Państwa Kościelnego”, które przetrwa aż do 1870 r.

786 – Wprowadzenie kultu obrazów i krzyży.

800 – Papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na “Cesarza Rzymu”; jego panowanie nad Rzymianami i Frankami zostało pobłogosławione w zamian za uznanie “Państwa Kościelnego”; silne rządy cesarza i obustronne związki wynoszą papiestwo do rangi mocarstwa; początek “papieskiego millenium”.

858 – Chełpliwy pontyfikat papieża Mikołaja I; rości sobie on prawo do sprawowania kontroli nad władzami cywilnymi i religijnymi.

870- 1050 – “Północ ciemnych wieków”; łapówkarstwo, korupcja, niemoralność i rozlew krwi czynią ten okres najczarniejszym w historii papieskiej degradacji.

1000 – Millenium od przypuszczalnej daty narodzenia Chrystusa; w krajach chrześcijańskich wzrasta strach przed sądem ostatecznym i końcem świata.

1054 – Podział chrześcijaństwa na Wschód i Zachód na tle przywództwa w Kościele; patriarcha Konstantynopola odrzuca roszczenia papieża Rzymu.

1073 – Ponytfikat papieża Grzegorza VII (Hildebranda); papieża uznaje się za absolutnego suwerena świata i zwierzchnika wszystkich klas; próba reformy kleru, szczególnie w zakresie niemoralności i symonii (nabywania urzędów za pieniądze); wprowadzenie celibatu kapłaństwa.

1090 – Wprowadzenie różańca – modlitwy z paciorkami.

1096- 1291 – Wyprawy krzyżowe; usilne próby wyswobodzenia Ziemi Świętej spod panowania islamskiego; wszystkie warstwy społeczne odpowiadają pozytywnie na wezwanie papieża Urbana II do wzięcia udziału w wyprawach; początkowo krzyżowcy odnoszą sukcesy, lecz nie potrafią stawić trwałego oporu Muzułmanom i wycofują się do Azji Mniejszej.

1122 – Konkordat w Wormancji doprowadza do kompromisu władzy między papiestwem a przywódcami cywilnymi.

1157 – Początek ruchu Waldensów (Francja); wzywają oni do powrotu do prostoty życia ewangelicznego; krytykują przepych, bogactwo i niebiblijne zwyczaje Kościoła; później przeciwstawiają się całemu systemowi kapłańskiemu.

1160 – Za sprawą Waldo powstaje pierwsze tłumaczenie Biblii na język współczesny (francuski).

1163 – Sobór w Tours; uchwała, że heretycy mają być ścigani i więzieni, a ich dobra konfiskowane.

1179 – Trzeci Sobór Laterański; ogłoszenie klątwy przeciwko herezji Albigensów; krytyka Waldo za rozsyłanie świeckich kaznodziejów.

1184 – Sobór w Weronie; uchwała, że tak heretycy jak i ci, którzy ich ochraniają, mają być skazani i wygnani, a ich dobra skonfiskowane.

1198- 1216 – Pontyfikat Innocentego III, najpotężniejszego z papieży; rości sobie prawa do tytułu “Namiestnika Chrystusa” i do detronizacji królów; podporządkowuje sobie wszelkie władze cywilne tamtego czasu; obrona dogmatów Kościoła i zakaz czytania Biblii w językach narodowych; Innocentego uznaje się za ojca Inkwizycji – kościelnego sądu do wykrywania i karania herezji; nakaz masowej eksterminacji Albigensów.

1229 – Sobór w Tuluzie; uprawomocnienie papieskiej Inkwizycji; usankcjonowanie prześladowań protestantów; katolików zobowiązuje się do energicznych prześladowań herezji; prawo umożliwia niszczenie miejsc spotkań, uznawanie anonimowych oskarżeń, używanie tortur w celu wydobycia zeznań, konfiskatę dóbr oraz uśmiercanie mieczem lub ogniem; ludziom świeckim zabrania się posiadania Biblii.

1231 – Papież Grzegorz IX nakazuje, aby heretycy byli wydawani władzy świeckiej w celu “należytego ukarania” - śmiercią na stosie; pokutujący heretycy mają być dożywotnio więzieni.

1305 – Papież Klemens V nadaje władzę inkwizytorską królowi francuskiemu Filipowi IV, który wykorzystuje ją do prześladowań i ostatecznego zniszczenia zakonu Templariuszy.

      – Dante, wstrząśnięty tym, co zastaje w Rzymie, nazywa Watykan “bagnem korupcji” i przeznacza dla papieża tamtych dni najniższe partie piekła.

1366 – Wycliffe publicznie potępia nadużycia papiestwa i jego mieszanie się do świeckich spraw państwa.

1377 – Papież Grzegorz XI oskarża Wycliffe'a o herezję na skutek jego publikacji i wykładów w Oxfordzie, nieustannie atakujących cały rzymski system; później Wycliffe zostaje nazwany zaszczystnym mianem “porannej gwiazdy Reformacji”.

1378 – Początek “Wielkiej Schizmy”, która na 39 lat podzieliła Kościół Katolicki; powołano dwóch rywalizujących papieży: Urbana VI i Klemensa VII; każdy z nich rościł sobie prawo do zwierzchniej roli.

1388 – John Purcey kończy dzieło tłumaczenia Biblii rozpoczęte przez Wycliffe'a; jest to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język angielski.

1401 – W Anglii powstaje pierwsze prawo przeciwko herezji, głównie przeciwko Lollardom (zwolennikom nauki Wycliffe'a).

1408 – Jan Hus (Czechy) otwarcie występuje przeciwko odpustom i nadużyciom hierarchii kościelnej; Kościół pozbawia go prawa do nauczania, jednak broni go lud.

1409 – Papież Aleksander V nakazuje zniszczenie wszystkich dzieł Wycliffe'a; arcybiskup Czech publicznie pali 200 ksiąg.

1415 – Sobór w Konstancji; potępienie Wycliffe'a (30 lat po jego śmierci); Jan Hus skazany na śmierć przez spalenie na stosie.

1450 – papież Mikołaj V upoważnia Portugalczyków do “atakowania, podbijania i traktowania jako wiecznych niewolników Saracenów, pogan i innych wrogów Chrystusa”.

1453 – Zdobycie Konstantynopola przez Turków; upadek Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego pozbawia papieża poważnego rywala; rozproszenie drugiej fali zagrożenia muzułmańskiego dla Europy w bitwie pod Wiedniem (1683 r.).

1456 – opublikowanie Biblii przez Jana Gutenberga w Mainzu; była to w Europie jedna z najwcześniejszych pozycji wydanych drukiem.

1476 – Papież Sykstus IV przyznaje władzę inkwizytorską Ferdynandowi i Izabelli z Hiszpanii; dominikanin Tomasz de Torquemada podejmuje to dzieło z gorliwością i wyróżnia się okrucieństwem; papież Innocenty VIII w 1487 r. nazywa go Wielkim Inkwizytorem.

1491 – Savonarola, mnich i polityk florencki, krytykuje korupcję kleru; w 1497 atakuje zbrodnie papieża Aleksandra VI i odrzuca ofertę kardynalskiego kapelusza; w 1498 zostaje spalony na stosie.

1514 – Sobór Laterański rozpoczyna dzieło naprawy nadużyć kościelnych; obwieszcza zwycięstwo nad wszystkimi herezjami.

1517 – Luter ogłasza w Wittenberdze 95 tez – “iskrę, która zapaliła Europę”; późniejsze kazania i publikacje dobitnie potępiają papiestwo i doprowadzają do powstania i szerokiego rozpowszechnienia ruchu protestanckiego.

1521 – Sejm w Wormancji potępia Lutra jako heretyka; papież Leon X przyznaje Henrykowi VIII, królowi Anglii, tytuł “Obrońcy wiary”, za przeciwstawienie się Lutrowi.

1534 – Król Henryk VIII oddziela się od Kościoła Rzymskiego na skutek odmowy unieważnienia jego pierwszego małżeństwa.

1536 – Torturowanie i zabijanie anabaptystów w Muenster.

       – William Tyndale, angielski tłumacz Biblii, zostaje potępiony przez papiestwo i stracony na stosie.

1537 – Działalność Menno Simonsa, przywódcy ruchu Mennonitów; zabrania on składania przysiąg i zabijania; odrzuca niebiblijną terminologię.

1541 – Jan Kalwin, wygnany z Paryża, czyni Genewę centralnym punktem protestanckiej Europy.

1545- 1563 – Sobór Trydencki rozpoczyna reformę Kościoła pod wodzą Jezuitów; przyjmuje poprawione credo i powołuje katolicką “komisję reformacyjną”; stawia tradycję ojców Kościoła na równi z Biblią i oficjalnie dodaje do kanonu księgi apokryficzne.

1555 – Pokój augsburski; ugoda pozwalająca księciom decydować o wyznaniu panujących na ich terytorium.

1556 – Tomasz Cranmer, arcybiskup Canterbury, spalony na stosie za wystąpienie z Kościoła rzymskiego.

1559 – Papież Pius IV zachęca do eksterminacji Hugenotów francuskich (około 400 tys. protestantów, którzy przyjęli nauki Lutra).

1563 – Kościół Anglikański przyjmuje credo “trzydziestu dziewięciu artykułów” – mieszaninę protestanckich dogmatów i katolickiej liturgii.

1572 – Francuscy katolicy dokonują masakry 70 tys. Hugenotów w Paryżu, w dzień św. Bartłomieja (23 sierpnia); papież Grzegorz XIII celebruje na tę okazję mszę dziękczynną, ogłasza jubileusz i upamiętnia to wydarzenie nowym medalem i malowidłem w pobliżu kaplicy sykstyńskiej.

1598 – Edykt Nantejski, po czterdziestu latach nieustannych prześladowań, gwarantuje Hugenotom francuskim swobodę przekonań (edykt został wydany w 1685 r., skłaniając 500 tys. Hugenotów do ucieczki do krajów protestanckich).

XVI w. – Szeroko rozprzestrzeniony ruch reformacyjny podejmuje wysiłki w celu odnowienia prawd biblijnych; doprowadza do powstania kościołów protestanckich i pierwszego poważnego cofnięcia papiestwa; przywódcami Reformacji są Luter, Zwingli, Kalwin i Knox; kończy się Średniowiecze i zmienia się sytuacja w Europie.

1611 – Opublikowanie w Londynie Biblii króla Jakuba; to dzieło 47 naukowców przetrwa 300 lat jako jedyne protestanckie tłumaczenie Biblii w krajach używających języka angielskiego; najbardziej wpływowe dzieło w historii świata.

1641 – Katolicy irlandzcy dokonują masakry 30 tys. protestantów.

1648 – Pokój Westfalski kończy wojnę trzydziestoletnią i ustanawia granicę pomiędzy państwami protestanckimi i katolickimi.

1703- 1791 – John Wesley wygłasza kazania do tłumów gromadzących się na polach i ulicach; porusza zagadnienie moralności.

1795 – Szerokie rozpowszechnienie poglądów antypapieskich, wywołane ruchami nacjonalizmu i oświecenia we Francji i Anglii.

1789- 1799 – Rewolucja Francuska; otwarcie ery zagrożenia dla religii, a szczególnie dla pozycji papiestwa; Napoleon Bonaparte upokarza papieża Piusa VI, doprowadzając do jego śmierci we francuskim więzieniu w 1799 r.; jest to moment przełomowy, który oznacza drugie poważne cofnięcie papiestwa (zakończenie trzech i pół czasu z Dan 12:10-11).

1806 – Napoleon ogłasza koniec “Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, które istniało od 800 r. n.e.

1799- 1829 – Religijne przebudzenie w Europie i Ameryce daje nowy impuls do zainteresowania się Biblią i ujawnia konieczność oczyszczenia z błędów przeszłości; powstają nowe grupy religijne; towarzystwa biblijne zaczynąją szeroko rozpowszechniać Biblie, tanio i w tłumaczeniach na języki narodowe.

1829- 1844 – “Ruch Millerowski” (wschodnie Stany Zjednoczone) pobudza szerokie zainteresowanie proroctwami biblijnymi dotyczącymi czasów ostatecznych; szczerość reform tego ruchu przygotowuje wierzących do odebrania dalszych błogosławieństw (rych ten rozpoczął się po zakończeniu 1290 dni z Dan 12:10-11).

1846 – Sojusz Ewangelicki (Londyn) – zaczątek ruchu ekumenicznego, konsoliduje wierzenia kościołów ewangelickich, podkreśla znaczenie doktryn fundamentalnych; dyskredytuje nie podporządkowujące się grupy religijne – “sekty” (zakończenie 2300 dni z Dan 8:13-14, kiedy to klasa “Świątnicy” miała zostać “oczyszczona”).

1854 – Ogłoszenie przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Marii Panny.

1859 – Karol Darwin w swym dziele O pochodzeniu gatunków popularyzuje teorię ewolucji; zrewolucjonizowanie myślenia i osłabienie wpływów religijnych.

1870 – Król Włoch Victor Emanuel pozbawia papiestwo wszelkich pozostałości doczesnej władzy w Rzymie i “Państwie Papieskim”; moment ten wyznacza trzecie cofnięcie papiestwa.

1870 – Sobór Watykański I ogłasza dogmat o nieomylności papieża w zakresie wiary i moralności.

1874 – Początek Parousii Pańskiej (niewidzialnej obecności); zakończenie 1335 dni z Dan 12:12 wyznacza początek wylewania “błogosławieństwa” duchowych prawd w obfitości nieznanej od pierwszych dni istnienia Kościoła; otwarcie ery nowoczesności – korzyści z rozwoju przemysłowego, gwałtownego przyrostu wiedzy, możliwości szybkiego przemieszczania się i wzrostu zamożności; rozwój ten doprowadza także do światowych niepokojów, konfliktów i wojen (Dan 12:1,4).

1876 – Zapoczątkowanie ruchu “Badaczy Pisma Świętego” przez pastora C.T. Russella w Allegheny, Pensylwania; ruch ten szybko rozrasta się w formie lokalnych zgromadzeń w całych Stanach Zjednoczonych i konwencji w większych miastach; błędy Ciemnych Wieków zostają obnażone, a podkreślone znaczenie okupowej ofiary Chrystusa, wysokiego powołania Wieku Ewangelii, niewidzialnej obecności Chrystusa w czasie Żniwa i Boskiego Planu, którego kulminacją będzie błogosławieństwo Restytucji dla całego rodzaju ludzkiego.

Koniec XIX w. – “Wyższa Krytyka” – ruch naukowy, rozwijający się głównie w Niemczech, który poddaje Biblię literackiej i historycznej analizie; pomimo twierdzeń o zamiarze konstruktywnej identyfikacji źródeł i metod autorów biblijnych, doprowadza on do istotnego podważenia autorytetu i natchnienia Pisma Świętego.

Początek XX w. – Spór między modernizmem a fundamentalizmem tj. między radykalnym osłabieniem wpływów wierzeń tradycyjnych a ponownym podkreśleniem znaczenia ortodoksji; pierwsi zaprzeczają cudom, upadkowi człowieka, potrzebie pojednania i zmartwychwstaniu; drudzy próbują zdefiniować podstawy wiary i zdemaskować teorię ewolucji, “Wyższą Krytykę” i “kulty”; kontrowersje te przetrwają aż do czasów nam współczesnych.

1914 – Wybuch I Wojny Światowej; pogrzebanie nadziei na zbudowanie współczesnego społeczeństwa bez wojen; obalenie rządzących domów w Europie świadczy o upadku teorii o “boskim upoważnieniu królów (koniec “czasów pogan” z Łuk 21:24).

1925 – “Małpi” proces Johna Scopesa, nauczyciela biologii z Dayton, Tenessee; szeroko rozpowszechniona próba sprawdzenia legalności prawa stanowego zabraniającego nauczania ewolucji w szkołach publicznych; tak oskarżyciel William J. Bryan (wybitny mąż stanu), jak i obrońca Clerence Darrow (słynny prawnik) byli ochotnikami; Scopes został uniewinniony, jednakże wiara w stworzenie została tak ośmieszona, że prawo stanowe okazało się być niemodne.

1929 – Traktat Lateranski; Włochy uznają międzynarodową suwerenność Stolicy Apostolskiej z papieżem jako doczesnym władcą Państwa Watykańskiego (44 hektary powierzchni); papiestwu wynagrodzono wcześniejszą utratę “Państwa Kościelnego”; doprowadziło to do ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a wszystkimi ważniejszymi rządami, z wyjątkiem USA i ZSRR.

1929- 1930 – Papież Pius XI zawiera 18 konkordatów z władzami krajów europejskich, aby zapewnić duchową zwierzchność rzymskiego Kościoła nad katolikami w krajach ich zamieszkania oraz uwolnić się spod kontroli prawa świeckiego.

1939 – Wybuch II Wojny Światowej, która doprowadza do globalnych zniszczeń i powoduje załamanie moralne społeczeństw na skutek osłabienia wpływów religii.

1948 – Powołanie Światowej Rady Kościołów (Amsterdam); kolejne konferencje odbyły się w: Evanston (1954), New Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi (1975) i Vancouver (1983); społeczność ponad 250 kościołów protestanckich, anglikańskich i grekokatolickich z 90 krajów organizuje dyskusje na temat palących problemów współczesnego chrześcijaństwa; nadaje to ogromny impet ruchowi ekumenicznemu.

Połowa XX w. – Papiestwo osiąga prestiż światowy porównywalny ze średniowiecznym, poprzez rozwój więzów dyplomatycznych, publikację przyciągających powszechną uwagę encyklik oraz działalność w środkach masowego przekazu.

1962- 1965 – Drugi Sobór Watykański (Rzym); barwne, szeroko rozreklamowane zgromadzenie biskupów katolickich z całego świata, zainicjowane przez papieża Jana XXIII; modernizuje zarząd Kościoła, praktyki i liturgię; w dramatyczny sposób zmienia swój poprzedni negatywny stosunek do ekumenizmu i kładzie podwaliny pod dialog z ugrupowaniami protestanckimi, zwanymi teraz “odłączonymi braćmi”.

1963 – Papież Jan XXIII ogłasza encyklikę “Pacem in terra”, która przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ została określona jako “światło przewodnie w świecie usilnie poszukującym zgody i zrozumienia”.

1965 – Entuzjastyczne przyjęcie papieża Pawła VI na forum ONZ w Nowym Jorku; jego apel: “Nigdy więcej wojny, precz z wojną!” ugruntował obraz papieża jako głównego wyraziciela stanowiska chrześcijaństwa wobec spraw międzynarodowych.

1968 – Encyklika Pawła VI zabrania sztucznej kontroli urodzeń; wywołuje to ogólnoświatową wrzawę wśród katolików i otwiera dyskusję nad innymi spornymi kwestiami, w tym także nad nieomylnością papieża i celibatem księży; papieżowi Pawłowi VI nie udaje się uspokoić tej sytuacji w czasie swego pontyfikatu.

1970 – Fala fundamentalizmu; kościoły, podkreślając wagę nauk biblijnych i tradycyjnych wartości, pozyskują coraz więcej członków, zaś ruchy modernistyczne ponoszą straty; podejmuje się wysiłki w celu wprowadzenia nauczania kreacjonizmu w szkołach publicznych; do 1980 r. ruch ten osiągnął znaczną siłę polityczną i wpłynął na prezydenturę Reagana.

      – Rozwój “kościołów elektronicznych”; początek ery masowego sprzedawania religii przez zręcznych kaznodziei telewizyjnych, którzy osiągają znaczne wpływy; działają na tym polu: Billy Graham, Jerry Falwell, Jim Bakker, Pat Robertson, Robert Schuller, Jimm Swaggart i Oral Roberts; do 1985 r. tuzin służb teleewangelizacyjnych osiągnęło roczne obroty budżetowe w wys. 100 mln dolarów każda.

1979 – Papież Jan Paweł II rozpoczyna serię światowych pielgrzymek dobrej woli, które czynią go najczęściej podróżującym papieżem w historii; w Istambule (dawniej Konstantynopol) w Turcji proponuje on Dimitriosowi I, patriarsze panującemu nad 150 mln chrześcijan wschodnioortodoksyjnych, ponowne zjednoczenie wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa; jest to próba zakończenia najstarszej chrześcijańskiej schizmy (od 1054 r.).

1982 – Doktrynalne propozycje Światowej Rady Kościołów; kompromis w sprawie chrztu, eucharystii i służby stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków w celu scharmonizowania nie dających się pogodzić poglądów; w razie jego przyjęcia byłoby to największe osiągnięcie w sprawie jedności od czasów przedreformacyjnych.

      – historyczna podróż papieża Jana Pawła II do Anglii; proponuje on ponowne zjednoczenie Kościoła Anglikańskiego (65 mln) z Rzymskokatolickim (764 mln) pod przywództwem papieża; kościoły te rozdzieliły się w 1534 r.

1984 – Stany Zjednoczone ustanawiają formalne stosunki dyplomatyczne z Watykanem, pomimo sprzeciwu fundamentalistów.

źródło: Fragment broszury “Siedem Kościołów z Objawienia” Charlesa F. Redekera


powrót do początku: HOME

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016