Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4767 b,   z 1911 roku.
Zmień język na

Święty naród w figurze.

"Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan". - Ps.144:15.

W czasie, kiedy Bóg przyjął Izraela za Swój lud, On zawarł z nim przymierze, czyli umowę. Dał im prawo wyobrażone w Dziesięciu Przykazaniach jako podstawę tego przymierza, a którego pośrednikiem był Mojżesz. Izraelici zgodzili, się być wiernymi Bogu i pełnić przykazania Jego doskonale. Bóg zaś ze Swej strony obiecał im Swoje błogosławieństwa i łaski. Izrael miał się stać Jego ludem a gdyby wypełnił wszystko, co Zakon w sobie obejmował mógłby żyć wiecznie - nie mieli umierać. Ponadto Bóg jeszcze obiecał, że będzie im błogosławił we wszystkich doczesnych sprawach życia; miało im się szczęścić w ich domach i rodzinach, ich pola, stada i trzody miały obfitować.

Izraelici jednak nie okazali się godnymi tych błogosławieństw i to z powodów, z jakich każdy inny naród okazałby się niegodnym, ponieważ Zakon Boży był doskonały, był on miarą dla doskonałego człowieka: "Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej; a bliźniego twego będziesz miłował jako samego siebie" (Łuk. 10:27). Izraelici więc umierali w dalszym ciągu, tak jak ich ojcowie i jak wszyscy inni ludzie - bo Zakonu doskonale zachować nie byli zdolni. Z tego samego powodu przychodziły na nich wojny, głody, mory i różne tym podobne klęski w stosunku na ile zaniedbywali warunków Przymierza uczynionego z Bogiem. - 3Moj.26:14-33.

BŁOGOSŁAWIONY NARÓD.

W naszym tekście Prorok Dawid określa lud Pański święty, szczęśliwy i błogosławiony. Jest to szkic obrazu, jaki odnosi się do przyszłości a nie do przeszłości. Jest to nader wzniosłe określenie; lecz ocenionym ono będzie dopiero wtenczas, gdy królestwo Mesjasza będzie ustanowione pomiędzy ludźmi, gdy Szatan zostanie związany to jest obezwładniony a władza jego ukróconą i gdy błogosławieństwa restytucji podźwigną ludzkość z grzechu i skażenia i przyprowadzą ponownie do obrazu i podobieństwa Bożego utraconego w Raju, lecz przywróconego przez ofiarę naszego Pana dokonaną na Kalwarii.

W dodatku do tych błogosławieństw ludzkość otrzyma miejsce wiecznego pobytu - utracony Raj, który stanowić będzie cała ziemia. Doskonałość nie dałaby zupełnego szczęścia człowiekowi gdyby trwały w dalszym ciągu kataklizmy jak: cyklony, huragany, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, mory i głody. Dzięki niech będą Bogu za zapewnienie, jakie nam daje Pismo Święte, że błogosławieństwo Boże spłynie nie tylko na ludzi, lecz i na całe ich mieszkanie, czyli na całą ziemię. Pustynie i miejsca opustoszałe rozradują się - zakwitną jako róża. Bóg uwielbi miejsce nóg Swoich. - Dz.Ap.3:19-21; Iz.11:9; Ezech.37; Iz.35:1; 60:13.

SZCZEGÓŁY PRZEZ PROROKA OPISANE.

W łączności z opisem błogosławionego stanu onego ludu przyszłości, Prorok wspomina o uwolnieniu z ręki cudzoziemców: "Wybawże mię a wyrwij mię z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich, prawica omylna". -

Ps.144:11.

W kościele, w ciągu wieku ewangelicznego znajdują się członkowie, których Apostoł określił jako "bękartów", czyli nieprawe dzieci (cudzoziemcy). W obecnym czasie wszyscy mogą czynić to wyznanie i rościć różne pretensje, lecz "zna Pan, którzy są Jego" i w Swoim czasie właściwym On oddzieli fałszywych nieprawych dzieci od prawdziwych synów Bożych i uwielbi świętych, czyniąc ich chwalebnymi członkami onego wielkiego Mesjasza, czyli Chrystusa. Tedy nastąpi czas błogosławienia całej ludzkości - czas w tekście naszym opisany, gdy cała ludzkość, pod panowaniem Mesjasza, stanie się tym świętym i szczęśliwym ludem Bożym - gdy Szatan i grzech będą zniszczeni, sprawiedliwość i prawda zakwitną a znajomość i chwała Pańska napełni całą ziemię.

Wielki Mesjasz stanie się Życiodawcą, Ojcem, Odrodzicielem świata. Wszyscy ludzie zostaną wzbudzeni z grobów i otrzymają pełną sposobność by się mogli odrodzić i dojść do zupełnej doskonałości ludzkiej i wyobrażenia Bożego. Jednak przez pewien okres czasu będą jeszcze pomiędzy ludźmi cudzoziemcy, tj. tacy, którzy będą korzystać z błogosławieństw onych czasów, lecz w sercach swych nie będą zupełnie wiernymi. Dopiero, gdy ci zostaną wytraceni przez wtórą śmierć, nastąpi i zapanuje doskonałe szczęście pomiędzy synami ludzkimi. Tych niegodnych, prorok określa jako mówiących kłamstwo, a prawica ich, czyli najlepsza władza okazała się omylną tj. nieszczerą, niewierną wielkiemu Królowi królów, którego król Dawid był tylko figurą.

PRZYJDĄ CZASY OCHŁODY OD OBLICZNOŚCI PAŃSKIEJ I ON POŚLE JEZUSA CHRYSTUSA.

"Aby synowie nasi byli jako szczepy rosnące w młodości swojej, a córki nasze jako kamienie węgielne wyciosane w budynku kościelnym" (w.12). Chwała i piękność dzieci Chrystusowych - uczestników błogosławieństw restytucji będzie cudowna (Dz.Ap.3:19-21). Osiągną oni więcej aniżeli doskonałość Adamową, bo oprócz doskonałości posiadać będą zwiększoną znajomość.

Wtenczas spiżarnie będą napełnione wszelkimi dobrymi rzeczami, wówczas trzody rodzić będą tysiące i dziesiątki tysięcy w oborach swoich. Cała ziemia wyda urodzaj swój pod błogosławieństwami Królestwa Chrystusowego.

Woły będą tłuste, czyli mocne do pracy; a włamań ani targań związków doskonałej przyjaźni już więcej nie będzie (w.44). Nawet śmierć zostanie zniszczona. - Obj.21:4.

Nie będzie już wtenczas tego ustawicznego ubiegania się - tego gonienia za szczęściem i lepszą dolą. Nie będzie tam już więcej narzekania po ulicach. Obecnie jak wiemy, niezadowolenie wzmaga się prawie z każdym nowym błogosławieństwem obecnych czasów. Przyczyną tego jest, że grzech i samolubstwo rządzą myślami i sercami ludzi. Lecz pod zmienionymi warunkami królestwa Mesjaszowego, pokój, szczęście i zadowolenie zajmą miejsce samolubstwa i niezadowolenia.

Nie dziw więc, że Prorok oświadcza iż błogosławiony lud, któremu się tak dzieje - błogosławiony lud, którego Bogiem jest Jehowa. Nam należy naprawić swoje pojęcia, swoje poglądy o Bogu i Jego sprawach. Bóg nie chce być Bogiem złych i odmawia im wszelkich względów, traktując ich jako buntowników i cudzoziemców, na ile to się tyczy Jego łask i obietnic. Cała ludzkość była obcą i oddaloną od Boga. Lecz łaska Boża przygotowała nam wielkiego Wybawiciela. Ten Wybawiciel wybawia już teraz wiernych członków Kościoła, którzy mają otrzymać dział z Nim w Królestwie Niebieskim. Wkrótce zastosuje On zasługi Swojej Ofiary za całą ludzkość.

Pismo Święte zapewnia nas, iż będzie to w zupełności przyjemnym Ojcu Niebieskiemu, który wówczas zawrze Nowe Przymierze z Izraelem, którego to Przymierza wielkim Pośrednikiem będzie Mesjasz, Chrystus - pozafiguralny Mojżesz (Jer.31:31). Pod tym Nowym Przymierzem cała ludzkość otrzyma przywilej i pomoc powrócenia do łaski Bożej, pod chwalebnym działaniem Restytucji połączonej z sądem i ćwiczeniami tegoż królestwa. Wynikiem tego tysiącletniego panowania sprawiedliwości będzie rozwinięcie ludzkości w jeden święty lud, czyli naród, którego szczęście będzie zupełnym i wiecznie trwałym. Nie będzie tam więcej płaczu, ani śmierci, ani smutku, ani boleści; bo wszystkie te rzeczy przeminą bezpowrotnie; a Ten, który wówczas siedzieć będzie na stolicy, uczyni wszystkie rzeczy nowymi. - Obj.21:4,5.

Straż 1927 str. 189,190.   W.T. R-4767 b - 1911 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016