Polskojzyczna strona powicona yciu i twrczoci pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4684 a,   z 1910 roku.
Zmie jzyk na

Czy czytanie podrcznikw do Pisma witego jest badaniem Biblii?

Wielu przyjo plan czytania dwunastu stronic z podrczników „Wykady Pisma w.” kadego dnia i próba ta okazaa si owocn, pobudzia do wikszego badania Biblii, bardziej anieli jakikolwiek inny sposób nam znany. Naszym zdaniem, czas oddany na badanie Biblii nie jest brany w rachub tak jak informacje osignite z danego badania. My uwaamy, e pomys badania Biblii bez podrczników jest tylko spdzeniem czasu na branie do rki Biblii i przeczytanie niektórych wierszy, z których nieraz wysnuwane s bdne wnioski. Badanie takie podobne jest do polowania lub owienia ryb. Niektórzy ludzie id na polowanie co rok i chocia duo czasu na nim spdzaj, to jednak nie zawsze upoluj duo. Inni duo czasu trac na owienie ryb, ale mao ich zowi. Tak samo rzecz ma si z badaniem Biblii. Nie liczy si czasu na dociekaniach, ale informacje, jakie otrzymujemy z Biblii.

Sze tomów „Wykadów Pisma w.” nie zostao napisanych po to, aby zastpiy Bibli, jednake w nich zawieraj sine metody do starannego badania Biblii, a one zostay napisane w takiej formie, e zawieraj wane teksty z Biblii, jak równie komentarze i objanienia do biblijnych zda, podobnie jak nasz Pan i apostoowie przytaczali ze Starego Testamentu pisma i potem dawali objanienia tyche. Wiele tych objanie z tomów tak s wartociowe, e gdybymy ich nie objaniali i nie mieli ich szczególnych tumacze, to moliwe, i nigdy sami nie bylibymy zdolni zrozumie i zastosowa ich waciwie.

NIWO JEST SUSZNYM CZASEM NA JASNE ROZWINICIE PRAWDY

Tre podrczników „Wykady Pisma w.” jest oparta na nauce Pana i apostoów. My nie czujemy si w obowizku dawa jakiekolwiek tumaczenia ponad to, które jest ju dane przez naszego Pana i apostoów, lecz tylko pojania punkty, aby i odpowiaday, i pasoway akuratnie z ich oryginalnymi tumaczeniami, a to w wietle rozsdku i z cakowitym poparciem Pisma w.

Pewne czci Biblii uwaalimy niegdy, e rozumiemy dobrze, to jednak dowiedzielimy si, emy ich wcale nie rozumieli. Niektórych z tych rzeczy, jak odnonie okupu, odnonie zbawienia, nie rozumielimy. Patrzc wstecz, zupenie wierzylimy, e jest Bóg i e On wynagradza tych, którzy pilnie Go szukaj i e On posa Jezusa, swego Syna, lecz w jaki sposób i dlaczego, my tego jasno nie rozumielimy. Mielimy bdne pojcie, czym bya kara za grzech; bdne pojcie, co do przyjcia Zbawiciela: cakiem bdne pojcie co do przyszoci i jaka bdzie nasza spoeczno z Ojcem i Zbawicielem. Wiedzielimy w pewnym znaczeniu tego sowa, e jestemy powoani, by sta si synami Boymi, ale w jaki sposób sta si synem i co oznaczao spodzenie z ducha w., jak te, na jakich warunkach, my tego wcale nie rozumielimy i w naszych rozmowach nie spotkalimy nikogo, kto by kiedykolwiek rozumia waciwie te rzeczy.

W tym wzgldzie przychodzimy do wniosku, e powód ku temu jest ten, i yjemy w tym szczególnym czasie, przy kocu tego wieku i e jestemy obdarzeni jasnym wyrozumieniem duchowych rzeczy. Uwaamy take, e obecne bogosawiestwa, jak chwilowy dobrobyt, elektryczne wiato, s na czasie z tych przyczyn. Wierzymy, e jakiekolwiek inne po janienia ponad te nie wytrzymayby odpowiedniej krytyki.

My uwaamy, e tylko taki sposób patrzenia na t spraw jest waciwy. W przeciwnym razie moglibymy myle o sobie, e mielimy nieco wielkiej mocy, która uzdolnia nas do zaoenia jakiego wielkiego systemu teologicznego, lepszego od wszystkich innych systemów teologicznych. Dlatego najprostszy sposób do wyjanienia sprawy jest ten, by uzna, e Pan w susznym czasie przyszed i e On kierowa spraw do waciwego wyrozumienia.

Przeto, jeeli Pan zaopatrzy nas w pewne dobra czasu teraniejszego, o czym w innych czasach, jak w dniach apostolskich, nie wiedziano nic o tym, bez rónicy jak dobrymi lub mdrymi oni byli – tym bardziej pamitajmy, abymy nie ignorowali ich nauczania, gdy to wedug naszego wyrozumienia byoby ignorowaniem Paskiej opatrznoci. Niech tedy kady myli sam za siebie, to jednak, niech si kieruje w kadym wypadku tym, by postpowanie jego byo zgodne i wedug woli Pana.

Jeeli sze tomów „Wykadów Pisma w.” jest praktyczn pomoc do studiowania Biblii oraz naleycie przygotowanych przedmiotów, z biblijnymi dowodami podanych tekstów i moemy miao w wielu wypadkach nazywa tomy „Bibli” w tumaczonej formie.

To jest, e one nie tylko s komentarzami do Biblii, lecz s one praktycznie biblijn znajomoci same w sobie; jednakowo nie mamy zamiaru tworzy doktryny, i one s równe Biblii. Pismo w. zawsze jest na pierwszym miejscu, tote nie polegamy na swej mdroci, lecz ca spraw pokadamy w Sowie Boym. Dlatego uwaamy za bezpieczne takie czytanie, takiego rodzaju wskazówki, gdy jest to waciwe badanie Biblii.

Bardzo czsto napotykamy ludzi, którzy nie mog dopatrzy si Boskiego planu z badania samej Biblii; widzimy take, e kto odkada podrczniki Pisma w. na stron, to nawet gdy je przeczyta, gdy ju zapozna si z nim, nawet gdyby je czyta przez dziesi lat – jeeli potem odoy je na stron i zignoruje, a udaje si do samej Biblii, to chociaby rozumia Bibli przez dziesi lat, z dowiadczenia wiemy, e taki po dwóch latach wraca do ciemnoci. Z drugiej za strony, jeeli kto tylko czyta podrczniki „Wykady Pisma w.” z ich odnonikami, i gdyby nawet nie przeczyta jednej stronicy Biblii, takowy bdzie w wiatoci przy kocu dwóch lat, albowiem bdzie posiada wiato i znajomo Pisma w.

Naszym zdaniem jest, e podrczniki „Wykady Pisma w.” s wielce pomocne, gdy zawieraj one bardzo wielk warto dla nas, a to dlatego, e widzimy w nich lojalne odnoszenie si do Sowa Boego, i to tak dalece, jak nasz rozsdek siga, widzimy w penej harmonii ze Sowem Boym i w niczym nie sprzeciwiajce si mu. Dlatego przy czytaniu ich pierwszym razem, a nawet i drugim razem, i zanim przyjmiemy cokolwiek do naszego osobistego wierzenia i do przekonania, powinnimy powiedzie: Ja nie wierz w to dlatego, e tak podrczniki powiadaj, ja chc widzie, czy Biblia je potwierdza. I w taki sposób badajc Pismo w. w wietle tych podrczników, moemy udowodni kady punkt albo odrzuci, o ile by si co nie zgadzao. Nie powinnimy si zadowala niczym bez cakowitego oparcia na Biblii w danym przedmiocie.

Jeeli po takim zbadaniu przekonamy si, e podrczniki s zgodne z Bibli, wtedy przyjdziemy do konkluzji, i nasze wyraenie si mogo by logiczne; gdybymy powiedzieli, nie potrzebuj przechodzi nowej procedury za kadym razem czytania podrczników „Wykady Pisma w.” i wiem na pewno, e Nowy Testament potwierdza te wszystkie punkty. Jednake, gdy w dalszym czytaniu przyjdziemy do punktu, który moe zdawa si by jasny dla nas i gdybymy przypomnieli sobie pewien zapis, który zdaje si nie harmonizowa z tym, jakomy poprzednio myleli, to uwaamy za nasz obowizek, by odnie si natychmiast do Pisma w., albowiem Pismo w. jest podstaw i w odniesieniu si do Pisma w. trzeba sprawdzi, czymy si pomylili, czy nie w naszym poprzednim rozbieraniu.

WSZYSCY BD OD BOGA WYUCZENI”

Przychodzimy do wniosku praktycznego, e nie moglibymy zrozumie nic odnonie Biblii, jak powyej ju wykazalimy. Dlatego nie naley marnowa sporo czasu w postpowaniu w ten sposób, a wiemy, e niektórzy ludzie tak czyni, czytajc rozdzia za rozdziaem bez korzyci. My bynajmniej nie zamierzamy tak czyni i nie uwaalibymy tego za badanie Pisma w. w ogóle. Uwaamy naladowa postpowanie takie, które by byo korzystne dla nas samych, gdy w przeszoci wielu jedynie czytao Pismo w. i nic o planie Boym nie wiedziao. Ojciec Niebieski skierowa nas jako swoje dzieci do tej prawdy, do tego wyrozumienia Pisma w. i jeeli On ma jakie dalsze informacje dla nas, to z pewnoci On zwróci nasz uwag, w jaki sposób mamy postpowa; i dlatego nie widzimy potrzeby tylko czytania Nowego Testamentu kadego dnia lub rok rocznie, nie majc wyrozumienia Jego planu. Aczkolwiek Pismo, które mówi: „Wszyscy bd wyuczeni od Boga”, lecz to obejmuje, e to nauczenie odbdzie si w Jego naznaczony sposób. Bóg zaopatrzy nas w cokolwiek bdzie uwaa za korzystne dla nas, da pokarm na czas suszny dla domowników wiary.

Mówic dalej, e teraz jestemy zadowoleni odnonie znajomoci tego, czym jest Boski plan, zrozumielimy, i osignlimy stanowisko, o którym aposto powiada, e nadajemy si na ambasadorów Boga, bdc wykwalifikowanymi sugami Nowego Przymierza i jako sudzy albo nauczyciele, czyli gosiciele Nowego Testamentu, e teraz ciy odpowiedzialno obwieszczenia tych rzeczy, jakich si nauczylimy; e nie wymagano od nas szczegóowego czytania Biblii, ale szczególnie suy Panu i Prawdzie. Jest to waciwym, jakkolwiekby to nie byo, e gdy przyszlimy do znajomoci Prawdy i gdy bylimy upewnieni co do znajomoci Prawdy, e lepiej jest, gdy powstrzymalimy si od opowiadania jej komukolwiek innemu.

My pamitamy bardzo dobrze z naszego wasnego dowiadczenia, e potem, kiedymy spróbowali nieco kazania na ulicy itp., to doszlimy do przekonania, i w tym byo co niewaciwego, czego jeszcze nie rozumielimy, a chcielimy drugim opowiada; to comy sami nie rozumieli z dostateczn jasnoci, nie bylimy pewnymi, e przedstawiamy Pana i jego poselstwo waciwie i mówilimy sami do siebie: „Zaprzestan jakiegokolwiek nauczania innych, dokd nie dowiem si, w co ja wierz.”

My uwaamy, e takie stanowisko powinien zaj kady z nas. Dlaczego mielibymy usiowa kaza albo naucza to, czego my sami nie rozumiemy? Tak wic po tym, gdy Bóg pobogosawi nas w obecnym czasie znajomoci Teraniejszej Prawdy, da nam wicej wyrozumienia, anieli bymy mogli osign w tysic lat, gdybymy czytali sam Bibli bez pomocy podrczników; lecz teraz znajc prawd, moemy z ca stanowczoci przedstawi j i drugim. Po co Pan da nam znajomo tej Prawdy? Po to, abymy byli dostatecznie wywiczeni w kadym sowie i uczynku. Przeto powinnimy bada podrczniki, abymy mogli by zdolnymi do opowiadania Sowa Paskiego z ca pewnoci i wiedzie, e nie przekrcamy Boskiego zamiaru, planu i charakteru; i powinnimy dawa wicej pilnego baczenia na sposobnoci w sueniu i zwaa, e informacje, które byy dane nam, byy udzielane w tyme zamiarze, abymy mogli udzieli ich innym braciom i siostrom z Paskiej rodziny, tym, którzy s w Babilonie jeszcze, bdc szczerego serca i moliwe, e s bardzo pragncymi znajomoci Prawdy, aczkolwiek wielce zalepieni, ale i my niegdy bylimy tacy.

PODRCZNIKI NIE ZASTPUJ BIBLII

Przeto nie stawiamy podrczników „Wykady Pisma w.” wyej Biblii, ani nie zamierzamy nimi zastpi Biblii. Podrczniki „Wykady Pisma w.” wci odnosz si do Biblii: a jeeli kto ma jakie powtpienie do odnoników albo jeeli kto potkn si w jakim punkcie, to powinien odwiey swoj pami, i faktycznie powinien si dopatrywa, aby kada jego myl bya w harmonii z Bibli, a nie tylko w zgodzie z podrcznikami „Wykady Pisma w.”, lecz przede wszystkim w zgodzie z Bibli.

Moemy zaznaczy, e pewna liczba przyjació w Prawdzie przyja za porzdek, by przeczyta dwanacie stronic podrczników „Wykady Pisma w.” dziennie, jednak nie wiemy o nikim, kto by naladowa podobne postpowanie i uywanych rodków aski, jakie Pan zamierzy (czytanie artykuów Brzasku, Stray, zebrania wiadectw, zebrania niedzielne, zebrania pielgrzymów, badania beriaskie, teksty itp.), by odszed od Prawdy. My wiemy o takich, którzy byli przeciwnej opinii, mówic, e znaj te rzeczy dawno, jednak tacy faktycznie nie wiedz ani poowy tego, co wiedzieli – bo zapomnieli wicej ni poow tego, co czytali i ci s tymi, którzy odpadaj teraz od Prawdy, wracajc do ciemnoci zewntrznej.

Naszym yczeniem nie jest, by mówi co przeciwko tym, którzy przerzucajc rozdziay, zarzucajc, e ci nie rozumiej tego, a drudzy tamtego mamy nadzieje, i moe jeszcze zawieci im Prawda. Nie potpimy takich za to. Ma taki wolno tak sobie wymierzy i tak postpowa, jeeli to jest jego yczeniem. Ma prawo do spdzania tygodni i lat w ten lub ów sposób, jeeli tak sobie obra, lecz zdarza si, e gdy taki zostanie owieconym, zauway, i by cakiem w bdzie.

Co wicej, uwaamy, e samo czytanie dwanacie stronic podrczników do Pisma w. nie byoby waciwie badaniem w znaczeniu tego sowa – nie byoby to ani badanie Sowa Boego, ani te badanie podrczników Pisma w. Waciwym badaniem jest to, gdy po przeczytaniu paragrafu zastanowimy si nad znaczeniem kadego sowa i nad zdaniem. Rzecz w tym, e nie naley od tego, jak kto moe duo przeczyta, ale aby upewni si w tym, co czyta i nie posuwa si dalej, a pojmie i wyrozumie dane znaczenie, czy to bdzie jedna, czy dziesi stronic. Bo inaczej to nie mona uwaa za badanie Pisma w. w adnym tego sowa znaczeniu, chyba e uchwycilimy spraw w naszej myli i wiemy, e tak naucza Pismo w., starajc si zapamita te teksty, które byy wyjanione i stara si przypomnie i inne teksty w cznoci z tym przedmiotem, które nie byy przytoczone, albo które byy tylko czciowo wspomniane.

Ktokolwiek postpi wedug powyszych wskazówek, ten bdzie nie tylko czyta, ale i bada; biorc z tego punktu zapatrywania, ktokolwiek czyta podrczniki „Wykady Pisma w.” kadego dnia z t polecon myl, biorc tylko choby dwie stronice, dokona wicej badania Pisma w. w tym czasie, anieliby móg zbada w inny sposób. Kto kiedykolwiek czyta te stronice i przypomina sobie odpowiadajce albo czne wersety w umyle, ten czerpie wiato z caej Biblii, poczwszy od Ksigi Rodzaju a do Objawienia, praktycznie z kadej stronicy, któr czyta. Teraz czy mona znale jakikolwiek inny lepszy sposób badania Biblii, z którego osign moglibymy dla nas wicej korzyci w tym samym czasie, jak z badania w sposób powyszy? Jeeli jest gdzie taki, powinnimy przyj. Jeeli nie ma, trzymajmy si naszego sposobu badania Pisma w.

Brzask Nowej Ery”, 1936/12 str. 188)  Na Stray 1959/6/06, str. 135  W.T. R-4684 a – 1910 r.

  Wstecz | Do gry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dziea | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego naucza
Polecane strony | Wyszukiwanie | Ksigarnia | Kontakt | Manna | Artykuy

© pastor-russell.pl 2004 - 2016