Strona o Pastorze Ch.T. Russellu | Polskojęzyczna strona poswięcona życiu i twórczosci Pastora Charlesa Taze Russella Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell

Apologia pastora C.T.Russella

Przekształcenie (W.T.B.&T.S.) w „Organizację Bożą”

    Zarejestrowane w 1884 r. „Stowarzyszenie Watch Tower Bible and Tract Society(W.T.B.&T.S.) (Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur), było po prostu przewodem finansowym lub towarzystwem akcyjnym służącym „wiernemu słudze” do prowadzenia interesów handlowych.

    Korporacja ta była pomocną w rozpowszechnianiu literatury (czasopism, broszur ulotek), nad którą  br. Russell miał we wszystkim kontrolę z zastrzeżeniem, aby czarter i jego testament obowiązywał Stowarzyszenie także po jego śmierci.

    Wynika to jasno z czarteru opublikowanego w Strażnicy ze stycznia 1891 roku: „ … Towarzystwo to jest jedynie Stowarzyszeniem dla prowadzenia interesu (…). Towarzystwo nie jest sektą ani też nie posiada żadnego wyznania wiary. Ono jest jedynie używane do celów handlowych i gospodarczych do pomocy w rozpowszechnianiu literatury (…). Zadaniem Stowarzyszenia jest użycie każdego otrzymanego dolara w rozszerzaniu literatury. (…).”

    Po śmierci Br. Russella, J.F. Rutherford rozpoczął przekształcanie towarzystwa akcyjnego w ciało religijne nauczając, że Towarzystwo jest nie tylko instytucją handlową, ale także religijną, do której się wstępuje przez ofiarowanie – że jest przewodem prowadzącym do Boga. Często używał argumentu: „Jeżeli nie będziemy w harmonii z Przewodem, to znaczy, że nie możemy być w harmonii z Bogiem.”

    J.F. Rutherford często podkreślał:, że stowarzyszenie nie twierdziło, że jest nieomylne to jednak uważało, że jego zwolennicy powinni okazywać względem Stowarzyszenia pokorę i przyjmować jego nauki z ufnością, bez podejrzewania, bezkrytycznie, a wszelkie krytykowanie ustaw i zarządzeń Stowarzyszenia byłoby wielkim przestępstwem.

    Kolejnym krokiem było zabronienie czytania jakiejkolwiek literatury, jeżeli nie pochodziła ona od Towarzystwa. Takie nauki rozbudzały ducha bojaźni i czyniły społeczność wierzących niewolnikami Towarzystwa.

    Chociaż przekształcenie towarzystwa akcyjnego w ciało religijne nastąpiło stosunkowo szybko, to jednak przekształcenie Towarzystwa wOrganizację Bożą” trwało o wiele dłużej.

    W książce „Harfa Boża” (wyd. w j. polskim w 1924 r.), str. 8 par. 1 czytamy: „Nie mamy zamiaru lub chęci nakłaniać kogokolwiek z czytelników do zapisania się do jakiejś organizacji, sekty lub towarzystwa. Jedynym celem tej książki jest nieść pomoc szczerze szukający Prawdy w Biblii, chcącym poznać znaczenie wypadków doby dzisiejszej  i przygotować choćby niektóre z nich na przyjęcie błogosławieństwa, które wkrótce będą udziałem rodzaju ludzkiego.”

    Str. 248  par. 421: „Dzieło to prowadzone w okresie około czterdziestu pięciu lat nigdy nie zamierzało stworzyć organizacji, do której można by się zapisać lub wstąpić. Jego celem było i jest oświecać ludzi pod względem wyrozumienia wielkiego planu Bożego …”.

    Jeszcze w książce „Życie” (wyd. w j. polskim w 1929 r.) we wstępnych słowach wydawców na str. 9 par. 1 podano: „Nie prosimy czytelnika, aby przystąpił do jakiejkolwiek organizacji ani też tego od niego nie oczekujemy. …”

    W następnych latach stopniowo postępowało przekształcenie Towarzystwa w „Organizację Bożą”. Jednakże ostateczna przemiana w sektę nastąpiła dopiero w 1938 r. po art. „Organizacja” (1 i 15 czerwca 1938 r.) i rezolucji przesłanej do Towarzystwa przez zbory.

    Od tego czasu dawano do zrozumienia, że kto chce przeżyć Armagedon musi stać się członkiem „Organizacji Bożej” – innej drogi zbawienia nie ma.

    Nauka o „przewodziejest naśladownictwem nauki papiestwa, że tylko kościół Rzymskokatolicki jest jedynym przedstawicielem Boga. Jej zwolennicy zbytnio pokładając ufność w „organizacji” i swych duchowych przywódcach stali się poddanymi niewolnikami  na wzór zwolenników papiestwa.

Apostoł Paweł ostrzegał:  –  w 1 Kor. 7:23.

Jesteście drogo kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”.

    Lojalność względem Towarzystwa była ceniona o wiele wyżej niż lojalność wobec Boga i Prawdy. To doprowadziło do przyjmowania wszystkich nauk i zarządzeń Towarzystwa bez właściwego badania, co torowało drogę do coraz większych błędów.

    Nauka o „przewodzie” została użyta przez ambitne jednostki, aby zagarnąć władzę i wywyższyć stojących na czele, by stłumić Prawdę Bożą przekazaną przez „wiernego sługę”, aby lud Boży uczynić ponownie niewolnikami, a wiernych sług Bożych uważać za zdrajców, zwodzicieli i szkodliwe wilki, usuwając ich ze zborów.

    W ten sposób Boski Plan zbawienia ludzkości został wypaczony i ograniczony tylko do garstki zwolenników Towarzystwa, a Armagedon (światowa rewolucja) stał się straszakiem (na wzór katolickiego piekła) naganiającym ludzi doOrganizacji”.

    Wielu przyszło do „Organizacji”, gdy już wiele błędów było zakorzenionych, dlatego nie znają czystej, rozumnej, zgodnej z Boską miłością prawdy, że dzięki okupowi Chrystusa każdy człowiek otrzyma pełną sposobność ubiegania się o życie wieczne w Tysiącletnim panowaniu Chrystusa.

Bóg swój zamiar wyjawił w Piśmie Św.:

"Dz.Ap. 17:31Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.”

1 Tym. 2:5-6Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”.

1 Tym. 4:10Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących”.

Po przeczytaniu tych słów, komu można wierzyć?


powrót >> 

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016