Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
Strażnica

    STRAŻNICA stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

     Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem. ... więcej >>


Kształt i format czasopisma "STRAŻNICA"

    W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem "Herald of the Morning" ("Zwiastun Poranka"), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w USA swój własny miesięcznik pod tytułem "Zion's Watch Tower and Herald of Christs Presence" ("Strażnica Syońska i Zwiastun Obecności Chrystusa"). ... więcej >>


     Na łamach tego czasopisma "Strażnica" publikowano ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma. W zwiazku z takim zapotrzebowaniem podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, w formie (7 lub 12 tomów - tkz. Reprint).

     Naszym celem jest przybliżenie czytelnikom tego ogromnego dorobku 40 lat, w formie elektronicznej. Poniższa lista stanowi próbę zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby polskich tłumaczeń literatury, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów ukazujących sie w czasopiśmie o powyższym tytule.

     Użytkownicy poniższych zasobów mogą także korzystać z angielskich tekstów źródłowych.


Artykuły publikowane w czasopiśmie STRAŻNICA, zostały wydane jako Reprint, pełna lista 5233 artykuły, są podzielone na roczniki. Lista polskich tłumaczeń z odnośnikami do oryginałów: Razem jest 2513 szt.

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916,

1916

LP Kat. Numer T y t u ł Wer
Język
1 R 5823 a Z punktu widzenia Strażnicy
Tak
|
2 R 5829 a Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni
Tak
|
3 R 5830 a Duch w Dzień Pięćdziesiątnicy
Tak
|
4 R 5831 a Kazanie Św. Piotra W Dniu Pięćdziesiątnicy
Tak
|
5 R 5832 a Panie naucz nas modlić się.
Nie
|
6 R 5836 a Cielesny Izrael nie jest dziedzicem duchowych obietnic
Tak
|
7 R 5837 a Synowie Boży.
Tak
|
8 R 5838 a Kazanie świętego Piotra o restytucji
Tak
|
9 R 5839 Posłuszni Bogu raczej niż ludziom
Tak
|
10 R 5840 Wartość skromności
Tak
|
11 R 5842 a Co zawiera w sobie prawdziwa pokora.
Tak
|
12 R 5844 a Typiczne doświadczenia Eliasza i Elizeusza
Tak
|
13 R 5846 a Pokorni będą wywyższeni
Tak
|
14 R 5847 a Szatan naśladuje prawdziwą religię
Tak
|
15 R 5849 a Komunizm chrześcijański
Tak
|
16 R 5850 Dobre rezultaty prześladowania
Tak
|
17 R 5852 Widoki ze strażniczej wieży
Tak
|
18 R 5854 a Jak sprawujemy nasze wielkie zbawienie
Tak
|
19 R 5856 a Wielu zimnych - niewielu wiernych
Tak
|
20 R 5857 a Pierwszy męczennik chrześcijański
Tak
|
21 R 5859 a Dwa grona bohaterów Bożych
Tak
|
22 R 5859 b „Albowiemeście drogo kupieni”
Tak
|
23 R 5860 a „Tak niechaj światłość wasza świeci”
Tak
|
24 R 5862 a Gromadzenie skarbów w niebie
Tak
|
25 R 5863 a Drugi List św. Piotra
Tak
|
26 R 5864 b Wielkie Mnóstwo
Tak
|
27 R 5864 Filip i Etiopczyk
Tak
|
28 R 5865 a Spodziewanie się osobowego antychrysta
Tak
|
29 R 5869 a Rozmyślania w czasie Pamiątki.
Tak
|
30 R 5872 Okup a ofiara za grzech
Tak
|
31 R 5874 b Lekcja z lilii
Tak
|
32 R 5874 "Czemu mnie prześladujesz?"
Tak
|
33 R 5875 Eneasz i Dorka
Tak
|
34 R 5876 a W jaki sposób jesteśmy uświęcani?
Tak
|
35 R 5878 a Pokój w pośród burzy.
Tak
|
36 R 5879 b Cena Okupu i jej zastosowanie
Tak
|
37 R 5882 a Zmartwychwstały Chrystus.
Tak
|
38 R 5882 a Interesujące listy (fragm.)
Tak
|
39 R 5883 a Porównanie zasad sprawiedliwości i miłości.
Tak
|
40 R 5885 a Współtowarzysze w jarzmie Chrystusa
Tak
|
41 R 5886 a Małe liski.
Tak
|
42 R 5886 b Właściwe a niewłaściwe sądzenie braci.
Tak
|
43 R 5887 Święty Piotr uratowany z więzienia
Tak
|
44 R 5888 b Interesujące listy (fragm.)
Tak
|
45 R 5888 Misjonarze z Antiochii
Tak
|
46 R 5889 b Walka chrześcijanina przeciw pysze
Tak
|
47 R 5889 "Przeto zwracamy się do pogan”
Tak
|
48 R 5890 a Jezus umarł i zapłacił całą cenę
Tak
|
49 R 5891 a Sprawozdania z Pamiątkowej Wieczerzy
Tak
|
50 R 5891 Chromy w Listrze
Tak
|
51 R 5892 b Wiara okazana w uczynkach
Tak
|
52 R 5892 Sobór w Jerozolimie
Tak
|
53 R 5893 a Konieczność Głoszenia Ewangelii
Tak
|
54 R 5893 b Wasi bracia, którzy was nienawidzą
Tak
|
55 R 5896 a Knowania Szatana - jak go pokonać
Tak
|
56 R 5897 a Nie sprzeciwianie się złu.
Tak
|
57 R 5898 a Wydanie świadectwa prawdzie.
Tak
|
58 R 5899 b Zbieramy to, cośmy siali
Tak
|
59 R 5900 a Pasterskie rady dotyczące małżeństwa
Tak
|
60 R 5900 b Rozwój charakteru.
Tak
|
61 R 5903 b Z korespondencji do pastora Russella- Mądrość niewidomego chłopca
Tak
|
62 R 5905 a Skłanianie naszych uczuć ku niebu.
Tak
|
63 R 5907 b Stróż więzienny w Filippi
Tak
|
64 R 5908 a Na ostatek, bracia, rozmyślajcie!
Tak
|
65 R 5909 b Zbiory i przesiewania Żniwa
Tak
|
66 R 5909 c Wielkie odstępstwo
Tak
|
67 R 5909 a Zakres działania przymierza Abrachamowego
Tak
|
68 R 5912 a „Z mocy w moc wzrastają”
Tak
|
69 R 5913 c Podnosząca na duchu obietnica Naszego Pana
Tak
|
70 R 5916 a Znaki obecności króla.
Tak
|
71 R 5917 a Szukanie Królestwa Bożego
Tak
|
72 R 5918 b Dobra, lepsza i najlepsza metoda badania Pisma Świętego
Tak
|
73 R 5918 Święty Paweł w Atenach
Tak
|
74 R 5919 b Chlubiąc się w krzyżu Chrystusowym
Tak
|
75 R 5919 Święty Paweł w Koryncie
Tak
|
76 R 5920 a Lekcja z uschłego drzewa figowego
Tak
|
77 R 5921 a Miłość w zgromadzeniach
Tak
|
78 R 5921 b Czternastoletni męczennik
Tak
|
79 R 5922 a „Niech kupi miecz”.
Tak
|
80 R 5922 b Odpowiedź pastora Russella o królowaniu
Tak
|
81 R 5923 a Byśmy nie zapomnieli!
Tak
|
82 R 5925 a Czym jest powszechne odkupienie?
Tak
|
83 R 5926 c Łaska dawania
Tak
|
84 R 5926 Powołani
Tak
|
85 R 5928 a Orędownik a pośrednik
Tak
|
86 R 5928 b Sumienie a wojna
Tak
|
87 R 5929 a Bądźcie w pokoju między sobą
Tak
|
88 R 5930 a Pielgrzym br. B. Barton odszedł do domu
Tak
|
89 R 5930 a Badania bereańskie i wizyty pielgrzymskie
Tak
|
90 R 5931 b Jak rozwijamy się jako nowe stworzenia
Tak
|
91 R 5931 a Konwencja w St. Louis
Tak
|
92 R 5933 a Częściowo świadome grzechy przed poświęceniem
Tak
|
93 R 5934 b Śmierć skutkiem siania ciału
Tak
|
94 R 5934 Myśl o Bogu
Tak
|
95 R 5935 a Zamieszki w Efezie
Tak
|
96 R 5935 b Podróżując do Jerozolimy
Tak
|
97 R 5937 a Bracia z Grecii Badaczami Pisma Świętego
Tak
|
98 R 5938 a Wyznanie grzechów koniecznym warunkiem przebaczenia
Tak
|
99 R 5939 a Mianowanie - prawda i fałsz
Tak
|
100 R 5941 a Radości i smutki apostoła Pawła
Tak
|
101 R 5942 b Aresztowanie świętego Pawła
Tak
|
102 R 5942 a Zwolnienie ze służby wojskowej w Wielkiej Brytanii
Tak
|
103 R 5942 c Św. Paweł uwięziony w twierdzy
Tak
|
104 R 5943 a Boska Księga - kto jest godzien wejrzeć w nią ?
Tak
|
105 R 5944 a Konwencja w Norfolk sukcesem
Tak
|
106 R 5944 b Nasz Ślub Panu
Tak
|
107 R 5946 a Zachowanie Pańskich Przykazań
Tak
|
108 R 5946 a Rozkład jazdy konwenycjnego pociągu doktora Jonesa
Tak
|
109 R 5948 a Pilnujcie samych siebie
Tak
|
110 R 5950 a Żniwo nie jest zakończone
Tak
|
111 R 5951 a Większe cierpienia - większa nagroda
Tak
|
112 R 5952 a Spisek, który się nie powiódł
Tak
|
113 R 5953 Św. Paweł przed Feliksem
Tak
|
114 R 5954 a Interesujące listy ukazujące prawdziwy sekret przechodzenia prób
Tak
|
115 R 5955 a Niebezpieczeństwo duchowej pychy
Tak
|
116 R 5958 a Bóg pierwszy - nasze "ja" ostatnie
Tak
|
117 R 5959 a Usprawiedliwienie – w jaki sposób? Co oznacza? Kiedy następuje?
Tak
|
118 R 5960 a Odwołanie się do Cezara
Tak
|
119 R 5962 a Chrzest na odpuszczenie grzechów tylko dla Żydów
Tak
|
120 R 5965 a Pokusy specyficzne dla Nowego Stworzenia
Tak
|
121 R 5967 a List Chrystusa
Nie
|
122 R 5970 a Co my każemy i uczymy
Nie
|
123 R 5972 a Okup a ofiara za grzech
Nie
|
124 R 5973 a Przyjmijcie słowo napomnienia
Tak
|
125 R 5974 a Czyńcie proste ścieżki nogami swymi
Nie
|
126 R 5977 b Jak możemy wzrastać w Chrystusie?
Tak
|
127 R 5977 a Interesujące listy
Tak
|
128 R 5979 a Zwiastowanie poselstwa o królestwie
Nie
|
129 R 5981 a Godzina Pokuszenia
Tak
|
130 R 5988 a Śmierć Charlesa T. Russella
Tak
|
131 R 5989 a “Ziemia zadrżała” i upadła.
Tak
|
132 R 5990 a Jedna z najsilniejszych i najpiękniejszych lekcji naszego Mistrza
Tak
|
133 R 5991 a Jezus Chrystus - pierwszy i ostatni.
Tak
|
134 R 5992 a Wierni aż do śmierci
Tak
|
135 R 5994 b Ciekawe listy - „Kogo Pan miłuje tego karze” (Żyd. 12:6)
Tak
|
136 R 5994 a Niektóre interesujące kwestie - Obsesja na punkcie wojny
Tak
|
137 R 5997 a Życiorys C.T.Russell’a
Tak
|
138 R 5999 a Testament — Ostatnia Wola C. T. Russella
Tak
|
139 R 6000 a Usługi pogrzebowe
Tak
|
140 R 6000 b Mowa przedpołudniowa wygłoszona przez brata MACMILLAN
Tak
|
141 R 6001 a Mowy popołudniowe
Tak
|
142 R 6006 a Jeden ze szlachetnych mężów Bożych
Tak
|
143 R 6006 b Stosunek pastora Russella do pielgrzymów
Tak
|
144 R 6008 a „Bóg pierwszy — ja ostatnie"
Tak
|
145 R 6008 b Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was przezywać
Tak
|
146 R 6009 a Smutek i radość - zmieszane
Tak
|
147 R 6009 b On będąc umarłym — jeszcze mówi
Tak
|
148 R 6009 c Musimy lojalnie współdziałać
Tak
|
149 R 6009 d Pozostawił spichlerz pełny
Tak
|
150 R 6010 a Wykształtowana myśl milionów ludzi
Tak
|
151 R 6010 b Otwierał oczy naszego wyrozumienia
Tak
|
152 R 6010 c Reprezentował wszystko, co było najszlachetniejsze, najświętsze, najlepsze
Tak
|
153 R 6010 d Codzienne odnawianie poświęcenia
Tak
|
154 R 6011 a Pogrzebać nasz smutek w służbie
Tak
|
155 R 6011 b Radowanie się zwycięstwem naszego pastora
Tak
|
156 R 6011 c Wieczorne zebranie
Tak
|
157 R 6013 a “Przychodzi poranek, a także i noc”
Tak
|
158 R 6016 a Zakończenie pogrzebu w Nowym Jorku i Pittsburghu
Tak
|
159 R 6023 a Praca żniwa wciąż trwa
Nie
|

Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016