Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-4795 a,   z 1911 roku.
Zmień język na

Królestwo pokoju.

Mich. 4:1-8.

"Nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju". - (w.3)

Cały świat od dłuższego już czasu, przechwala się, że cywilizacja i Chrześcijaństwo zatryumfowały; że świat stał się państwem Bożym i że błogosławieństwa Tysiąclecia są naszym udziałem. Konferencje wzajemnej pomocy, Rady oraz Komisje pokoju powstawały na chwilę na to tylko, aby prędko zamarły. Okrzyki "Pokój, pokój" nie przyniosły jeszcze dotąd pokoju. Poczynamy obecnie widzieć, iż zwodziliśmy samych siebie, myśląc, że narody ziemi są królestwami Bożymi. Zaczynamy lepiej pojmować, że Pismo Święte określa te królestwa jako "królestwa tego świata", królestwa pogańskie, oraz mówi nam, że "Księciem tego świata, który teraz skuteczny jest w synach niedowiarstwa", jest szatan, on uzurpator, "Onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został". - Jan 14:30; Ef.2:2; Jan 8:44.

Widzimy to wszystko. Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, o które Mistrz nauczył nas modlić się, jeszcze nie przyszło. Jesteśmy jednakowoż radzi, że Boska obietnica zapewnia nas, iż to królestwo przyjdzie; a także mówi nam, że Wszechmądry Stwórca czyni obecnie przygotowania do Swego Królestwa, przez to, że wybiera z pomiędzy rodu ludzkiego pewną klasę świętych, którzy mają być połączeni z ich Królem i Odkupicielem w tymże Królestwie, przez które świat ma być błogosławionym.

Lecz nie wszyscy jeszcze przekonani są o tych Biblijnych prawdach. Niektórzy wskazując na monety różnych istniejących dziś królestw, na których widnieje napis "My w Bogu ufamy", oraz roszczenia, że władcy danych królestw panują "z łaski Bożej", twierdzą, że królestwa te mają Boskie upoważnienie; podczas gdy Papież rości jeszcze wyższe pretensje, twierdząc, że jest on osobistym przedstawicielem Chrystusa i Jego Królestwa, tudzież jedynym posiadającym upoważnienie do panowania nad królami ziemi.

Aby lepiej przekonać przesądnych o nieprawdziwości takich roszczeń, nie potrzeba chyba nic innego jak tylko wykazać sprzeczność zachodzącą między stanem, jaki dziś istnieje, a tym, jaki według Pisma Świętego ma panować w czasie, gdy Ten, który odkupił świat przez ofiarowanie zań samego Siebie, obejmie Swoją wielką władzę jako Mesjasz i Król chwały i zniszczy grzech i śmierć we wszelkiej ich formie, oraz uwolni i podźwignie do doskonałości wszystkich posłusznych mieszkańców ziemi - włączając tych, co zostali zamknięci do wielkiego więzienia śmierci - do grobu, sheol, hades.

W NASZYM ZACNYM KRAJU.

Stany Zjednoczone Północnej Ameryki nie przodują światu ani rozmiarem stałej armii, ani ilością ogromnych okrętów wojennych. One nie potrzebują tego czynić, bo nie mają zachłannych Chrześcijańskich sąsiadów zagrażających ich granicom; a jednak i ten naród odgrodzony od drugich tysiącami mil oceanu, podejmuje olbrzymie wydatki na cele wojenne.

Jeden z nowoczesnych (to było pisane przeszło szesnaście lat temu. Przypis tłum.) okrętów wojennych, marynarki Stanów Zjed. nazwany imieniem jednego z tych Stanów "North Dakota", kosztował $10 000 000.

Pismo "Minneapolis Journal" wykazało, co można by za pieniądze wydane na ten okręt dokonać w Stanie, którego imieniem został on nazwany. Mianowicie: ufundować szkołę rolnictwa wartości $25 000; farmę dla eksperymentów rolniczych, w każdym z jego powiatów, z rezerwowym funduszem w sumie $175 000 dla każdej szkoły. Zaś procenty od tego wynosiłyby $10 500 rocznie i zapewniłyby dalsze podtrzymywanie i prowadzenie każdej z tych szkół. Oprócz tego pozostałoby jeszcze $1 000 000 na ufundowanie Stanowego Kolegium Agrokulturalnego (Rolniczego).

Sytuacja w krajach Europejskich jest o wiele gorsza. Czy te wojenne przygotowania tak zwanych Chrześcijańskich narodów świata w celu zniszczenia jeden drugiego nie dowodzą nam, że popełniono omyłkę stosując do nich miano Chrześcijan? Nie możemy też mówić, iż niebezpieczeństwo żadne nie zagraża, boć wiadomo, że tylko obawa może pobudzać do tak kosztownych przygotowań wojennych.

MÓDL SIĘ O KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE.

Nadzieją ludzkości jest Królestwo Boże, opisane w wierszach, które mamy pod rozwagą. "Góra domu Pańskiego", oznacza dom Królestwa Bożego, czyli Jego Kościół. Władza tegoż Królestwa utwierdzona zostanie na wierzchu, czyli ponad królestwami świata. Ono zostanie wywyższone pomiędzy narodami a wszyscy ludzie zbiegać się będą do niego. Będzie tam atrakcja (siła przyciągająca) dla wszystkich ludzi, wieści ich będą ku górze ku doskonałości. Siła pociągająca ludzkość w ten sposób, będzie błogosławieństwo naprawienia wszystkich rzeczy, które królestwo to będzie gotowe udzielić wszystkim ludziom w miarę jak będą dochodzić do harmonii z jego zarządzeniami. - Dz.Ap.3:19-23.

Królestwo to będzie podobne do ruchu Syjonistycznego w Ziemi Świętej. Królestwo to będzie duchowym, niewidzialnym dla ludzi, lecz ziemskimi jego przedstawicielami będą Żydzi. - "Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym" (Łuk.13:28). Uczucia Żydów skłaniają się już teraz ku ziemi Obiecanej i będą do niej dążyć coraz liczniej i wszyscy wierni z nich pójdą tam, jeźli nie osobiście to udzielać będą swoją pomoc finansową. Nadzieje i obietnice Izraelskie pociągają tych, co teraz tam idą. Stopniowo tak naród Żydowski jak i wszystkie narody, poznają łaskę Bożą w błogosławieństwach restytucji i zawołają: "Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg Swoich, i będziemy chodzili ścieżkami Jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu". - Iz.2:3; Mich.4:2.

USTANOWIENIE POKOJU BOŻEGO.

Wiersz 3 mówi nam, w jaki sposób sąd Mesjasza będzie wykonywany, pokazując, iż najlepszymi względami będą obdarzane narody miłujące sprawiedliwość, a narody niesprawiedliwe otrzymywać będą karanie. Pierwszym skutkiem tego rozporządzenia będzie zaprzestanie wojen. Metale używane poprzednio na narzędzia mordercze zostaną użyte na narzędzia i maszyny rolnicze. Ziemia nie będzie więcej przesiąkać krwią ludzką, lecz będzie uprawianą ku ich korzyści; jedni drugich nie będą więcej napadać, molestować, ani straszyć. W rozpoczęciu się tych czasów, lud Pański przedstawiony jest jako mówiący: Niechaj każdy naśladuje swego własnego pojęcia o Bogu, lecz Izrael musi naśladować Jehowę, który wówczas zgromadzi ich ponownie do ziemi ich i będzie królował nad nimi na górze Syjon.

Pierwotne panowanie dane było Adamowi, lecz on postradał je przez grzech. Jezus przez Swoje posłuszeństwo aż do śmierci stał się oną mocną Wieżą obronną, Fortecą i Obrońcą dla całego ludu Pańskiego. "Wiedz, że do ciebie (do Jezusa) przyjdzie; przyjdzie mówię pierwsze państwo", i przez tysiąc lat On będzie panował, błogosławiąc i podnosząc wszystkich chętnych i posłusznych.

Straż 1928 str. 10,11.   W.T. R-4795 a - 1911 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016