Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-110 b,   z 1880 roku.
Zmień język na

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jeśli właściwie zrozumiałem twą myśl w artykule " Dziesięć panien” z ostatniego numeru, twój pogląd jest taki, że podczas gdy zwycięscy chrześcijanie wszystkich wieków są pannami i będą złączeni ze swym Niebiańskim Oblubieńcem, to jednak przypowieść z Ew. wg Mat. 25, odnosi się do tych z tej klasy, żyjących obecnie, którzy tu i teraz jako części tej grupy zostali użyci by przedstawiać całość w wypełnieniu przypowieści. Czy mam rację?

Odpowiedź: Tak, nie ograniczamy liczby panien wszystkich okresów, ale wierzymy, że ta przypowieść odnosi się do panien szczególnie tego wieku. Nie możemy powiedzieć, że każdy chrześcijanin dostąpi wielkiego zaszczytu bycia złączonym z Jezusem jako swym oblubieńcem i dzielenia Jego dziedzictwa. Słowo jedynie upoważnia nas do stwierdzenia, że " Ten co zwycięży odziedziczy wszystkie rzeczy”. Nie będziemy sądzić, którzy są "zwycięzcami” Król przyszedł i on będzie sądził sprawiedliwym sądem.

Pytanie: W marcowym numerze twój artykuł " Trzy przymierza” stwierdza, że słowa przymierze i testament są takie same i pochodzą z tego samego greckiego słowa oraz że "Nowe Przymierze” jest sprawą przyszłości. Do jakiego przymierza zatem odnosi się Jezus, kiedy mówi " Albowiem to jest krew moja nowego testamentu” Mat. 26:28

Odpowiedź: We wspomnianym artykule wyraziliśmy opinię, że przymierze Abrahamowe było bezwarunkową obietnicą i dlatego ono nie potrzebowało i nie miało żadnego pośrednika. Pan Bóg po prostu potwierdził go poprzez przysięgę. " Albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiądz, przysiągł przez siebie samego” aby przez te " dwie rzeczy nieodmienne”- obietnicę i przysięgę- w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli”. Hebr. 6:13-18. Przekonaliśmy się też, że Przymierze Zakonu, które nastąpiło 430 lat później nie znosiło tego pierwszego lecz oddzielne I inne. "Zakon” nie był bezwarunkowy, ale- "Ktobykolwiek czynił te rzeczy żyć będzie przez nie”. Ponieważ on [Zakon] miał powyższe warunki związujące z jednej strony Boga a z drugiej Izrael, potrzebował on I miał Mojżesza jako swego pośrednika. Apostoł Paweł wykazuje swe wielkie zainteresowanie I uwagę w dostarczeniu owego rozróżnienia pomiędzy Zakonem a Przymierzem Abrahama i w Gal. 3:20 wskazuje nam, że różnica między bezwarunkowym i warunkowym uwidacznia się w fakcie, że temu drugiemu Bóg dał pośrednika, podczas gdy pierwszemu żaden nie był dany -- "Pośrednik nie jest jednego (kiedy jest tylko jedna strona kontraktu), ale Bóg jeden jest”. Dlatego też danie Pośrednika Prawu Zakonu dowodzi, że ono związywało zarówno Izraela jak i Boga.

Następnie przyjrzeliśmy się Nowemu Przymierzu i przekonaliśmy się, że ono również ma warunki wiążące Boga i świat i powinno mieć Pośrednika. Bóg zobowiązuje samego siebie do " odnowienia wszystkich rzeczy”, ocalenia ludzi od śmierci i dania im znajomości prawdy (1Tym.2:4), do "wylania swego Ducha na wszelkie ciało” (Joela 2:28), do dania ludziom nowego ducha (takiego jaki był w Adamie, zanim pojawił się grzech) (Ezech.36:26), do napisania swego Prawa na ich sercach ( w większym stopniu jak miał Adam) Jer. 31:33 i że On ustanowi swój przybytek (mieszkanie-- Kościół) na zawsze pośrodku nich (Ezech. 37:26). Warunki zaś dotyczące świata są takie, że wtedy oni [ludzie] będą posłuszni prorokowi Pana albo odcięci od życia (wtóra śmierć). "Każda dusza umrze za swój własny grzech” Jer. 31:30. "I stanie się, że każda dusza, któraby nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu” Dz. Ap. 3:23. Lecz kto będzie Pośrednikiem tego tak wielkiego Przymierza? Apostoł Paweł upewnia nas, że "Jezus (jest) pośrednik Nowego Przymierza”. Jezus przyjął to wysokie stanowisko i zapieczętował lub zatwierdził Nowe Przymierze swoją własną krwią (śmiercią) tak jak Mojżesz uczynił to z Przymierzem Zakonu, które było cieniem tegoż, kropiąc (oczyszczając) krwią cielca i kozła cały lud. Tak więc Jezus umarł, lecz zamiast pokropić cały lud od razu On czeka 1800 lat by "wybrać lud imieniowi swemu” -- Swą "Oblubienicę”-- Swe "Ciało” aby była zespolona i współdziałała z nim w dziele kropienia lub oczyszczania wszystkich ludzi.

On dawno temu powiedział do swych uczniów i do nas teraz: "Weź swój krzyż i naśladuj mnie” -- ukrzyżuj ciało-- i tą samą myśl Jezus dał do zrozumienia gdy wziął kielich mówiąc: "To jest krew moja Nowego Przymierza, wylana za wielu (świat w ogólności) na odpuszczenie grzechów”. Poprzez podanie kielicha każdemu z nas i słowa "Pijcie z niego wszyscy” on obrazowo zaprasza nas do picia z Jego śmierci by "być przykształtowanym w Jego śmierci”-- "Czy możecie pić ten kielich (śmierć), który ja będę pił i być ochrzczeni chrztem (śmiercią), którym ja się chrzczę?” Mat.20:22. "Azaż nie wiecie, że którzykolwiek w Chrystusa Jezusa ochrzczeni są, w śmierć Jego są ochrzczeni?” (Rzym. 6:3). Równie dobrze wiemy co przedstawiał "kielich” kiedy znajdujemy Jezusa w ogrodzie modlącego się "Ojcze jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich (śmierć)”. Tak więc gdy Jezus podaje nam kielich on mówi: Umrzyj ze mną, a przez to pozwolę ci przyłączyć się do mnie w pieczętowaniu Nowego Przymierza i tak stopniowo, gdy ciało będzie uzupełnione, towarzyszyć mi będziesz w chwalebnej pracy pokropienia (oczyszczania) "wszystkich ludzi” jako części lub członkowie "jednego Pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi” kiedy Nowe Przymierze zacznie działalność.

Jak bardzo mocno każdy szczegół Zakonu wydaje się być cieniem przyszłego faktu, że "jeśli z nim cierpimy, razem z nim też uwielbieni będziemy”. Wierzymy, ”że jeśli z nim umrzemy, z nim też żyć będziemy”. Uważajmy zatem samych siebie za rzeczywiście umarłych dla grzechu, a przez to też dla świata.

Pytanie: Jakie są te dwie niezmienne rzeczy z Żyd. 6:18?

Odpowiedź: Nasze zrozumienie co do tego pytania znajdziecie w powyższej odpowiedzi, są to Boża obietnica i Jego przysięga względem Abrahama.

Pytanie: Czy są jakieś powody do mniemania, że Jezus objawi się "w ciele” swemu Kościołowi?

Odpowiedź: Nie znamy żadnej przyczyny powodującej takie myślenie. Wprost przeciwnie. Są powody, by myśleć, że tak nie będzie. Artykuł brata Patona-- "SPOSÓB DLA CIEBIE” w tym numerze tak wnikliwie przedstawia tą kwestię, że nie odpowiemy szerzej. Jeśli to nie zadowala was w pełni będziemy radzi znając wszelkie inne aspekty trudności i ustosunkujemy się do nich.

W.T.R-110 b -1880 r.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                          

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016