Polskojęzyczna strona poświęcona życiu i twórczości pastora Charlesa Taze Russella
Pastor Charles Taze Russell
<< Wstecz Wybrano: R-5703 b,   z 1915 roku.
Zmień język na

Klasa którą Bóg uczci

"Ja te, którzy Mnie czczą, czcić będę" – 1 Sam. 2:30.

Słowa powyższego tekstu wypowiedziane są w łączności z historią Helego i jego rodziny. Heli był przedstawicielem Bożym w szczególnym znaczeniu - był kapłanem i sędzią Izraela. Synowie Heliego byli również kapłanami. Byli oni jednak bardzo źli w swoim postępowaniu, prowadzili rozwiązłe życie, popierali niesprawiedliwość i nadużywali swego stanowiska, a także stanowiska ich ojca gwałcąc zasady sprawiedliwości. Heli został zganiony przez Boga, ponieważ utrzymał należytej kontroli nad swoimi synami i nie zapobiegł czynieniu przez nich rzeczy niecnych, niesprawiedliwych, przeciwnych woli Bożej, przynoszących hańbę Jego sprawie, a także ich kapłańskiemu stanowisku. Słowa Pańskiej nagany były wypowiedziane do Heliego przez chłopca Samuela, co oznaczało co Bóg miał na myśli i dlaczego zaszczyt, jaki dał Heliemu i jego rodzinie, zostanie zabrany. Boskie stanowisko w tej sprawie wyrażone jest słowami naszego tekstu: "Ja tych, którzy Mnie czczą, czcić będę".

PYSZNYM SIĘ SPRZECIWIA, POKORNYM ŁASKĘ DAJE

Wierzymy, iż zasada ta obowiązuje zawsze. Również i teraz, tych, którzy starają się czcić Boga, On z pewnością także uczci. Tacy, którzy zabiegają tylko o własną cześć, mogą trochę jej osiągnąć, mogą uwielbić siebie do pewnego stopnia. Ale to nie będzie Pan, który ich uwielbi. Służąc Jego sprawie i prawdzie, tacy nie będą uczczeni przez Niego. "Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje". Najlepszym sposobem czczenia Boga jest szukanie Jego woli i czynienie jej ze szczerego serca, stawianie Boga na pierwszym miejscu we wszystkich naszych sprawach, wysławianie Go. Nie mamy nigdy zajmować się sobą, swoją własną chwałą. Mamy służyć zgodnie z zasadami, jakie Bóg propaguje. Szukanie chwały Boga jest właściwą drogą dla tych, którzy są Jego dziećmi i których On pobłogosławił.

Mogłoby się zdawać, że nasz tekst jest w pewnym sensie w sprzeczności ze słowami naszego Pana: "Miłujcie nieprzyjacioły wasze". Badając nasz tekst uważnie dostrzegamy, że chociaż Pan mówi, że uczci tych, którzy Jego czczą, i oświadcza, że "ci co Go szczerze szukają, znajdą Go", to jednak nie mówi nic, że On skrzywdzi tych, którzy Go nie miłują i nie czczą. Przeciwnie, Boskie postanowienie jest tak obszerne, że obejmuje "wszystkie rodzaje ziemi". Tak więc Bóg miłuje tych, którzy są Jego wrogami - miłuje aż do tego stopnia, że zapewnił Ofiarę dla nich i pojednanie z Nim. Bóg jednak nie czci Swoich wrogów.

NIENAWIDZENIE GRZECHU, MIŁOWANIE GRZESZNIKA

Nie możemy się dziwić, że Bóg miłuje szczególnie tych, którzy starają się czynić Jego wolę. Mamy nakaz miłowania naszych nieprzyjaciół, lecz to nie oznacza, że mamy ich miłować w taki sam sposób, jak miłujemy członków Ciała Chrystusowego. Różnica jest taka, że nieprzyjaciół miłujemy miłością współczującą, zaś braci w Chrystusie, miłością świętą, miłością pokrewieństwa, braterstwa. Grzech nie jest miłym Bogu, lub komukolwiek, kto jest w społeczności z Bogiem i posiada Jego Ducha. Grzech jest wypaczeniem, potwornością wywołującą niezadowolenie umysłu, Ducha Bożego. Jednak Bóg ma współczującą miłość dla grzesznika i chce, abyśmy i my ją mieli, abyśmy byli gotowymi czynić dobro tym, którzy nas ranią, nieuprzejmie nas traktują i prześladują nas. W ten sposób mamy być naśladowcami Bożymi.

Bogu upodobało się wybrać niektórych z rodziny ludzkiej, aby byli Jego ambasadorami. Zamiast przemawiać do ludzkości wprost, Bóg przemawia przez tych przedstawicieli, Swoje dzieci. Tych, którzy starają się czynić Jego wolę i są wierni Jego Słowu, Bóg uczci i uczyni Swoimi przedstawicielami. Czy Bóg wybrałby na Swych przedstawicieli takich, którzy nieodpowiednio by Go reprezentowali? Z pewnością nie! My, Jego dzieci, możemy wejść w ducha Pańskiego świadectwa. Dlatego też mamy czcić Go przez pokazywanie Jego chwały innym, tak przez ogłaszanie czystego poselstwa prawdy, jak i przez nasze przykładne życie, abyśmy mogli mieć Jego błogosławieństwo teraz, a wielką cześć, którą obiecał Swoim wiernym, w Królestwie, które jest tuż przed nami.

                                                                                                                                                 Straż 1934 str. 109,110.    W.T. R-5703 b - 1915 r.

  Wstecz | Do góry

Home | Biografia | Pogrzeb | Apologia | Historia | Dzieła | Fotogaleria | Pobieralnia | Prenumerata | Biblioteka | Czego nauczał
Polecane strony | Wyszukiwanie | Księgarnia | Kontakt | Manna | Artykuły

© pastor-russell.pl 2004 - 2016