CO TO JEST PIEKŁO ?

CZY WIESZ: Że chociaż niektórzy zaprzeczają istnieniu piekła, Biblia o nim jasno naucza, tak w Starym Testamencie jak i w Nowym Testamencie?

Że wielu źle rozumie ten przedmiot, a niektórzy dotąd podtrzymują pogańską doktrynę o wiecznych mękach przeniesioną do chrześcijaństwa na początku Średniowiecza, wierząc tym samym w piekło Średniowiecza zamiast w piekło Biblii?

Że jest ważną rzeczą poznanie przez wszystkich i gruntowne zbadanie nauk biblijnych o piekle?

Że jedynym słowem w Starym Testamencie, z którego przetłumaczono słowo piekło jest słowo sheol, któremu w Nowym Testamencie odpowiada słowo hades?

Że w Autoryzowanym przekładzie Biblii (A. V. Bible) słowa sheol i hades są przetłumaczone 41 razy na piekło, 32 razy na grób i 3 razy na dół, i że często, gdy są tłumaczone na słowo piekło, to na marginesie jest zaznaczone "czyli grób" lub odwrotnie (Ps. 49:16; 55:16; 86:13; Izaj. 14:9; Jon. 2:3; 1 Kor. 15:55; Obj. 20:13)?

Że tłumacze Revised Version Bible (zobacz także RSV) unikali tej spornej kwestii, pozostawiając słowa sheol i hades nie przetłumaczone?

Że w przeciwieństwie do myśli, iż piekło jest miejscem ognia, tortur, krzyków, itp., Biblia mówi "Niemasz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie [sheol], do którego ty idziesz". "W śmierci niemasz pamiątki o tobie, a w grobie [sheol] któż cię wyznawać będzie?" "Nie grób [sheol] wysławia cię, ani śmierć chwali cię" (Kazn. 9:10; Ps. 6:6; Izaj. 38:18)?

Że dobrzy jak i źli ludzie w chwili śmierci idą do sheol [piekła], na przykład: Jakub zstąpił do sheol (1 Mojż. 37:35); Ijob prosił, ażeby mógł się ukryć w sheol i pozostać tam, aż do zmartwychwstania (Ijob 14:13)?

Że Jezus "wylał na śmierć duszę swoją" (Izaj. 53:10, 12; Mat. 26:38) i zstąpił do piekła, lecz "nie została dusza jego [Jego istota] w piekle" (Ps. 16:10; Dz. Ap. 2:27, 31)?

Że w języku staroangielskim słowo hell (piekło) oznacza ukryć lub przykryć a helling potatoes znaczy kłaść ziemniaki do dołu, helling a house znaczy pokrywać dach dachówką lub słomą, itd. I że dlatego słowo hell (piekło) było właściwie użyte do oznaczenia tajemniczego lub zakrytego stanu śmierci, a nie odnosiło się ono do żadnego miejsca tortur, aż przypisali mu to znaczenie teolodzy Średniowiecza?

Że zgodnie z powyższym, słowo piekło (sheol lub hades) oznacza stan śmierci w nieświadomości i w zapomnieniu, do którego wszystkie dusze, dobre i złe, idą w chwili zgonu, a z którego jedynie może każdego wybawić przebudzenie ze śmierci?

Że gdy Bóg powiadomił Adama o karze za grzech, to nie powiedział "dnia którego jeść będziesz z niego, będziesz żył w wiecznych mękach", lecz On powiedział mu prawdę: "śmiercią umrzesz [tzn. przestaniesz żyć]" (1 Mojż. 2:17)?

Że Adam umarł w tym samym (tysiącletnim - 2 Piotra 3:8; Ps. 90:4) dniu, w którym zjadł owoc zakazany?

Że szatan sprzeciwiając się Bogu skłamał (Jan 8:44), mówiąc: "Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie" (1 Mojż. 3:4). Tym kłamstwem od tego czasu zwiódł wielu doprowadzając ich do wierzenia, że śmierć nie jest rzeczywistą śmiercią, lecz że z chwilą śmierci zaczyna się życie i nie czekając na dzień zmartwychwstania idzie się bezpośrednio do nieba lub na wieczne męki. Natomiast Biblia jasno stwierdza, że "umarli o niczym nie wiedzą"; że "umarli nie będą chwalili Pana ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia"; albo "będąli zacni synowie jego, tego on nie wie, jeźli też wzgardzeni on nie baczy". A Abraham i Izrael (Jakub) znajdując się w sheol "nic o nas nie wiedzą" (Kazn. 9:5; Ps. 115:17; Ijob 14:21; Izaj. 63:16)?

Że Biblia jasno oświadcza, iż "dusza która grzeszy, ta umrze" (Ezech. 18:4, 20); że "zapłata za grzech jest śmierć [wygaśnięcie życia - nie życie w mękach], ale "dar z łaski Bożej jest żywot wieczny [którego to daru Bóg nie da złym - 1 Jana 3:15; 5:12] w Chrystusie Jezusie" (Rzym. 6:23; Dz. Ap. 4:12)?

Że "tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął [tj. wiecznym ustaniem życia], ale miał żywot wieczny". "Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup [równoważną cenę] za wszystkich [za Adama i jego potomstwo], co jest świadectwem czasów jego" (Jan 3:16; 1 Tym. 2:4-6)?

Że gdyby karą Adama i jego potomstwa były wieczne męki, to Jezus musiałby być męczony przez całą wieczność, ażeby zapłacić ten dług, a ponieważ "zapłata za grzech jest śmierć", "Chrystus umarł za grzechy nasze", On skosztował śmierci za wszystkich ludzi i "z martwych wzbudzony jest" (1 Kor. 15:3, 4; Żyd. 2:9; Rzym. 5:6-10; Kol. 1:18; Obj. 1:18)?

Że Jezus podczas Swego pobytu na ziemi powiedział: "nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba" (Jan 3:13; Dz. Ap. 2:34)?

Że Biblia mówi, iż umarli tak dobrzy jak i źli "śpią" (2 Piotra 3:4; 2 Król. 21:17, 18; Jan 11:11-14; 1 Tes. 4:13-17) w sheol albo hades, to znaczy w stanie zapomnienia i nieświadomości, oczekując na wzbudzenie; "bo jeźlić zmartwychwstania nie masz ... Zatem i ci poginęli którzy zasnęli w Chrystusie" (1 Kor. 15:13-18)?

Że Bóg przez Chrystusa odkupił wszystkich nie od wiecznych tortur, ale "z ręki grobu [sheol]" (Oz. 13:14), ażeby nie powstali wcześniej, aż ich Chrystus zawezwie w przebudzeniu zmartwychwstania podczas Swego Powtórnego Adwentu (Jan 14:3; 1 Kor. 15:21-23, 52), gdy (lecz nie wcześniej) Święty Paweł i inni otrzymają swoje korony żywota i swoje nagrody (2 Tym. 4:8; 1 Piotra 1:5; 5:4; Łuk. 14:14)?

Że ostatecznie "wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego [Jezusa] i pójdą [wyjdą]" (Jan 5:28, 29). Że gdy sheol lub hades w ten sposób wyda wszystkich śpiących w śmierci Adamowej, to sheol lub hades, przestanie istnieć na zawsze - "O grobie [sheol] będę skażeniem twojem", a "śmierć i piekło [hades, także diabeł, bestia, fałszywy prorok i wszyscy niepoprawni źli] wrzucone są, w jezioro ogniste [ogień trawi wszystkie palne materiały wrzucane do niego i dlatego jest użyty w Biblii jako symbol zniszczenia]. Tać jest [przedstawia] wtóra śmierć [całkowite, zupełne i wieczne unicestwienie, z którego nigdy nikt nie powróci]" (Oz. 13:14; Obj. 19:20; 20:14, 15; 21:8; Gal. 6:8; Żyd. 6:4-8; 10:26-31; 12:29; 1 Jana 5:16; Jud. 12, 13)?

Że Sodoma i Gomora są wystawione przez Boga "na przykład, ognia wiecznego karanie ponosząc" (Jud. 7) - nie w tym znaczeniu, by ogień ten jeszcze się palił i nie był w stanie zniszczyć tych miast, ale w tym, że pogrążył je w wiecznym zniszczeniu, tak jak "ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i aniołom jego" spowoduje ich wieczne zniszczenie (Żyd. 2:14; Ezech. 28:19; Ps. 145:20; Mat. 25:41)?

Że słowo męczeni z Obj. 20:10 (por. 14:10, 11) powinno być przetłumaczone na próbowani lub badani. Że złe czyny i nauki diabła, bestii i fałszywego proroka będą badane wiecznie przez sprawiedliwych i będą uznane jako sprawiedliwie i zasłużenie zniszczone (porównaj Izaj. 14:15-17)?

Że jest "wąska droga, która prowadzi do żywota" i jest "szeroka droga, która prowadzi [nie do zachowania w ogniu, lecz] na zatracenie" (Mat. 7:14, 13)?

Że źli "pomstę (karę) odniosą, wieczne zatracenie" (2 Tes. 1:9); że oni "sami na się przywodząc prędkie zginienie" (2 Piotra 2:1, 12); "których koniec jest zatracenie" (Filip. 3:19); "I pójdą ci na męki wieczne [nie na wieczne tortury, lecz na śmierć, bo "grzech będąc wykonany rodzi śmierć" (Jak. 1:15; 4:12). Wieczna śmierć jest wieczną karą]; ale sprawiedliwi [tylko oni będą posiadali życie - Jan 3:36; 1 Jana 5:12; Ps. 37] do żywota wiecznego" (Mat. 25:46)?

Że słowo gehenna z Nowego Testamentu jest także przetłumaczone na piekło; że jego odpowiednikiem w Starym Testamencie jest słowo ge-Hinnom - dolina Hinnom; że do tej doliny na zewnątrz Jerozolimy wyrzucano wszelkie odpadki miasta, które były niszczone bądź przez robaki, bądź przez ogień i siarkę; że gehenna, "gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie" (Mar. 9:43-48), przedstawia Wtórą Śmierć - nie w tym znaczeniu, by rzeczywiste robaki i ogień istniały tam wiecznie, lecz że zniszczenie złośników przez Boga jest pewne, zobrazowane przez to wszystko, co było wrzucane do doliny Hinnom, ulegając zupełnemu zniszczeniu, stoczone przez robaki i strawione przez ogień?

Że Bóg może "i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu [gehenna]"; że "Każda dusza, któraby nie słuchała tego proroka [Chrystusa], będzie wygładzona z ludu"; że "Strzeże Pan [jedynie] wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci", "aż się staną, jakoby ich nie było"; "gasną, jako knot gaśnie" (Mat. 10:28; Ezech. 18:4, 20; Dz. Ap. 3:23; Ps. 145:20; Abd. 16; Izaj. 43:17).

Że Bóg jest sprawiedliwy (5 Mojż. 32:4) i będzie karał każdego grzesznika stosownie do jego winy (Mat. 12:36; Łuk. 12:47, 48), lecz Jego sprawiedliwość zabrania Mu domagać się większej kary od zapowiedzianej, to jest śmierci? - "Izali człowiek [który, jeżeli nie jest upodlony, nie byłby w stanie torturować kota w ogniu nawet przez jedną minutę nie mówiąc o całej wieczności] może być sprawiedliwszy niżeli Bóg; albo mąż czystszy niż Stworzyciel jego?" "Niech będzie daleka... nieprawość od Wszechmocnego" (Ijob 4:17; 34:10)?

Że Bóg zabronił Izraelowi torturować dzieci w ogniu na cześć Molocha, potępiając takie postępowanie i nazywając je obrzydliwością, "ani to wstąpiło na serce moje" (3 Mojż. 18:21; 20:2-5; Jer. 19:5; 32:34, 35)?

Że "Bóg jest miłością" i że On pragnie, abyśmy Go chwalili "w duchu i w prawdzie" z miłości do Niego, a nie z obawy przed karą obecną i przyszłą - "miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń [strach]" (1 Jana 4:8-12, 16-21; Jan 4:24)?

Ś.R.M. „Epifania”